500+ dla niepełnosprawnych – podstawowe informacje

292

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom pełnoletnim, którym niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona właściwym orzeczeniem:

  • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji
  • o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Takim osobom będzie przysługiwać świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Do branych pod uwagę środków publicznych nie wliczają się ewentualne dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty czy też renta rodzinna.

W związku z tym osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 1100 zł), będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. W wypadku przekroczenia tego limitu można będzie ubiegać się o świadczenie niższe o kwotę przekroczenia limitu – według zasady „złotówka za złotówkę”.

Wniosek o świadczenie uzupełniające będzie trzeba złożyć do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – konkretnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa wchodzi w życie 1 października 2019 roku. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków. Świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Jeśli osoba posiada rentę socjalną, ale nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji powinny wystąpić tylko o stwierdzenie takiej niezdolności. Podobnie jest z osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.