Kolory
Tekst
Strona główna Dofinansowania

Dofinansowania

Osoby niepełnosprawne, mogę ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na różnego rodzaju zadania jak:

Dodatkowo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi różne programy, które umożliwiają skorzystanie z różnego rodzaju dofinansowań. Wśród najbardziej rozpoznawalnych jest program Aktywny Samorząd, który pozwala na dofinansowanie dostosowania samochodu, naprawy wózka elektrycznego, ale również na uzyskanie wyższego wykształcenia.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą posiadać orzeczenie o:

  • stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim
  • zaliczeniu do jednej z grup inwalidów: I, II lub III
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy
  • niepełnosprawności – dotyczy osób do 16 roku życia

O dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w następujących rodzajach zadań:

  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Niektóre formy dofinansowania wymagają spełnienia kryterium dochodowego. Oznacza to, że przeciętny miesięczny dochód osoby niepełnosprawnej, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Należy pamiętać, że dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowaniu ze środków PFRON.

Aktualności dofinansowania

obrazek przedstawia czarne kontury dłoni na białym tle ukazujące w języku migowym

Nauka języka migowego – dofinansowanie online

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa...
W lewym górnym rogu widnieje napis "aktywny samorząd". Pierwsze litery słów są zielone, a reszta czerwona. W prawym dolnym rogu umieszczone jest logo PFRON.

Aktywny Samorząd 2023 – przypomnienie

Od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące udziału w Module I programu "Aktywny Samorząd" w...

Dofinansowanie do oprzyrządowania w posiadanym samochodzie

Kto może uzyskać?  Każda osoba spełniająca poniższe warunki uczestnictwa w obszarze A zadanie 1 programu "Aktywny Samorząd": znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku...

Aktywny samorząd 2023

Zarząd funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "aktywny samorząd", który umożliwia kontynuowanie programu w 2023 roku.  Budżet na...
na zielonym tle widać biały napis S-A-M oznaczający skrót od słów samodzielność, aktywność, mobilność, a pod nim również biały napis samodzielność osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie do samochodu ze środków PFRON

Komu przysługuje? Dofinansowanie jest skierowane osobom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności poruszającym się na wózku inwalidzkim. Obejmuje ono dostosowanie samochodu zarówno do potrzeb kierowcy jak...

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast