Strona główna Dofinansowania

Dofinansowania

Osoby niepełnosprawne, mogę ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na różnego rodzaju zadania jak:

Dodatkowo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi różne programy, które umożliwiają skorzystanie z różnego rodzaju dofinansowań. Wśród najbardziej rozpoznawalnych jest program Aktywny Samorząd, który pozwala na dofinansowanie dostosowania samochodu, naprawy wózka elektrycznego, ale również na uzyskanie wyższego wykształcenia.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą posiadać orzeczenie o:

  • stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim
  • zaliczeniu do jednej z grup inwalidów: I, II lub III
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy
  • niepełnosprawności – dotyczy osób do 16 roku życia

O dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w następujących rodzajach zadań:

  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Niektóre formy dofinansowania wymagają spełnienia kryterium dochodowego. Oznacza to, że przeciętny miesięczny dochód osoby niepełnosprawnej, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Należy pamiętać, że dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowaniu ze środków PFRON.

Aktualności dofinansowania

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

W Podlaskim będzie realizowany nowy program dla osób niepełnosprawnych

Poprawa dostępności i dostosowanie domów i mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - taki jest cel nowego programu, który po raz pierwszy będzie realizowany...
białe tło, logo kwiatka napis PFRON

Programy PFRON „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Te...
zielony tło biały napis sam -samodzielność aktywność mobilność poniżej napis mieszkanie dla absolwenta w prawym dolnym rogu logo pfron

PFRON: Nowe limity dopłat do czynszu dla niepełnosprawnych

PFRON dopłaca do najmu mieszkań wynajętych przez niepełnosprawnych absolwentów. Postawą dopłat jest program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. PFRON informuje o wysokości...
wejście do budynku, na środku widnieje napis ZUS

Już można składać wnioski o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością!

1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, które będzie przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. By...
cztery dłonie ułożone w okrąg po środku którego znajduje się międzynarodowy symbol osób niepełnosprawnych

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami 2024

1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy określające zasady nabywania prawa do świadczenia wspierającego. Świadczenie to będzie przyznawane i wypłacane przez ZUS. Wcześniej...

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast