Kolory
Tekst
Strona główna Dofinansowania Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt zalecony przez lekarza niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ.

Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne. Nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może udzielić dofinansowania na sprzęt na wniosek osoby niepełnosprawnej poparty zaleceniami lekarza prowadzącego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny?
Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

 • posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednika (oryginał dokumentu do wglądu),
 • aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty wskazującego zasadność korzystania z określonego sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych,
 • dokument potwierdzający przewidywany koszt zakupu sprzętu (np. specyfikacja cenowa),
 • dowód osobisty do wglądu.

Procedura:

 1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się dowodem osobistym składa wniosek wraz z kompletem dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Złożyć wniosek może również osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej okazując własny dowód tożsamości oraz dowód tożsamości osoby niepełnosprawnej. Powiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia wniosku jest przesyłane pocztą.
 2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w której ustalony jest termin i sposób jej realizacji.

Wysokość dofinansowania
Maksymalne dofinansowanie wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Uwaga!
Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego. Właściwy procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania są ustalane w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków PFRON.

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

85 654 48 77
85 743 54 37
sekretariat@mopr.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast