Kolory
Tekst
Strona główna Dofinansowania Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego okolicy, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania.

Przykładowymi pracami, które można objąć dofinansowaniem są: budowa podjazdu, poszerzenie drzwi, montaż podłóg antypoślizgowych, przerobienie wanny na mokrą łaźnię, montaż systemów uchwytów itp.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych?
Osoby niepełnosprawne:

 • posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • posiadające uzasadnione potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności (mające trudności w poruszaniu się),
 • posiadające zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego (lub sama jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości),
 • posiadające stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

O takie dofinansowanie ubiegać się mogą osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, a likwidacja barier umożliwi im lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

PFRON dofinansowuje również likwidację barier architektonicznych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, które działają od 2 lat, a nie są w pełni dostępne.

Placówki, które są związane z edukacją, ochroną zdrowia lub sprawami obywatelskimi mogą także starać się o dofinansowanie z pieniędzy PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich. Dla nich prowadzony jest program Wyrównywanie różnic między regionami.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika (oryginał dokumentu do wglądu),
 • aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty wydane dla celów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie,
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności lub ich odpowiedników osób niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą (oryginały dokumentów do wglądu),
 • udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • potwierdzenie, że wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje na wykonanie objętych wnioskiem robót,
 • poświadczenie stałego zameldowania,
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym (w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy),
 • kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego (w przypadku jego pobierana),
 • kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej (jeśli takie występują),
 • szkic sytuacyjny pomieszczeń, w których przewidziana jest likwidacja barier architektonicznych z zaznaczeniem stanu istniejącego i projektowanego,
 • dowód osobisty do wglądu.

Jak przebiega procedura?

 1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się dowodem osobistym składa wniosek wraz z kompletem dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (organ właściwy dla miejsca zamieszkania). Złożyć wniosek może również osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej okazując własny dowód tożsamości oraz dowód tożsamości osoby niepełnosprawnej. Powiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia wniosku jest przesyłane pocztą.
 2. Po przyznaniu dofinansowania pracownik MOPR sporządza protokół typowania robót budowlanych likwidujących bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Następnie wnioskodawca (czyli osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona) w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu typowania musi dostarczyć kosztorys ofertowy i projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (o ile jest to wymagane).
 3. Następnie dostarczony kosztorys jest sprawdzany i zatwierdzany przez MOPR. W kolejnym kroku wnioskodawca go akceptuje. Zgromadzona dokumentacja wraz z załącznikami (kosztorys ofertowy, szkic sytuacyjny pomieszczeń lub projekt) jest podstawą do zawarcia umowy na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.
 4. Po zawarciu umowy z MOPR, wnioskodawca jest zobowiązany zlecić wykonanie robót budowlanych likwidujących bariery architektoniczne uprawnionym podmiotom. Powinna zostać zawarta stosowna umowa. W trakcie realizacji robót MOPR ma prawo przeprowadzić kontrolę realizacji przedsięwzięcia w zakresie sposobu wykonywaniu prac.
 5. Gdy roboty zostaną zakończone, spisywany jest protokół końcowy odbioru prac pomiędzy wnioskodawcą i wykonawcą, a następnie odbiór pomiędzy MOPR i wnioskodawcą polegający na sprawdzeniu w miejscu zamieszkania wnioskodawcy jakości i zakresu wykonywanych prac zgodnie z zawartą umową i kosztorysem powykonawczym (dostarczonym do MOPR przez wnioskodawcę). Do kosztorysu powykonawczego dołączane są rachunki za materiały budowlane, urządzenia, itp. Po sprawdzeniu przez MOPR dokumentacji rozliczeniowej i zaakceptowaniu ustalonej wartości i zakresu prac przez wnioskodawcę, wykonawca robót wystawia na wnioskodawcę fakturę końcową wskazującą koszt wykonanych prac.
 6. Przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy wykonawcy robót następuje po uregulowaniu i udokumentowaniu przez wnioskodawcę udziału własnego w kosztach przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania
Maksymalne dofinansowanie wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca (minimalny udział własny). Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Uwaga!
Nie obowiązuje kryterium dochodowe. Jeśli jednak komisja będzie rozpatrywała wnioski osób w podobnej sytuacji zdrowotnej, mieszkaniowej, materialnej itp., możliwe jest, że dofinansowanie otrzyma osoba o zdecydowanie niższych dochodach i trudniejszej sytuacji.

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier uwzględnionych w umowie. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys.

Wnioski można składać cały rok. Wypłacanie dofinansowań trwa do momentu braków środków przeznaczonych na ten cel w PCPR.

Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych może być udzielone raz na rok.

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

85 654 48 77
85 743 54 37
sekretariat@mopr.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast