Kolory
Tekst
Strona główna Dofinansowania Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego okolicy, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania.

Przykładowymi pracami, które można objąć dofinansowaniem są: budowa podjazdu, poszerzenie drzwi, montaż podłóg antypoślizgowych, przerobienie wanny na mokrą łaźnię, montaż systemów uchwytów itp.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych?
Osoby niepełnosprawne:

 • posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • posiadające uzasadnione potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności (mające trudności w poruszaniu się),
 • posiadające zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego (lub sama jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości),
 • posiadające stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

O takie dofinansowanie ubiegać się mogą osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, a likwidacja barier umożliwi im lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

PFRON dofinansowuje również likwidację barier architektonicznych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, które działają od 2 lat, a nie są w pełni dostępne.

Placówki, które są związane z edukacją, ochroną zdrowia lub sprawami obywatelskimi mogą także starać się o dofinansowanie z pieniędzy PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich. Dla nich prowadzony jest program Wyrównywanie różnic między regionami.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika (oryginał dokumentu do wglądu),
 • aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty wydane dla celów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie,
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności lub ich odpowiedników osób niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą (oryginały dokumentów do wglądu),
 • udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • potwierdzenie, że wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje na wykonanie objętych wnioskiem robót,
 • poświadczenie stałego zameldowania,
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym (w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy),
 • kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego (w przypadku jego pobierana),
 • kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej (jeśli takie występują),
 • szkic sytuacyjny pomieszczeń, w których przewidziana jest likwidacja barier architektonicznych z zaznaczeniem stanu istniejącego i projektowanego,
 • dowód osobisty do wglądu.

Jak przebiega procedura?

 1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się dowodem osobistym składa wniosek wraz z kompletem dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (organ właściwy dla miejsca zamieszkania). Złożyć wniosek może również osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej okazując własny dowód tożsamości oraz dowód tożsamości osoby niepełnosprawnej. Powiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia wniosku jest przesyłane pocztą.
 2. Po przyznaniu dofinansowania pracownik MOPR sporządza protokół typowania robót budowlanych likwidujących bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Następnie wnioskodawca (czyli osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona) w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu typowania musi dostarczyć kosztorys ofertowy i projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (o ile jest to wymagane).
 3. Następnie dostarczony kosztorys jest sprawdzany i zatwierdzany przez MOPR. W kolejnym kroku wnioskodawca go akceptuje. Zgromadzona dokumentacja wraz z załącznikami (kosztorys ofertowy, szkic sytuacyjny pomieszczeń lub projekt) jest podstawą do zawarcia umowy na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.
 4. Po zawarciu umowy z MOPR, wnioskodawca jest zobowiązany zlecić wykonanie robót budowlanych likwidujących bariery architektoniczne uprawnionym podmiotom. Powinna zostać zawarta stosowna umowa. W trakcie realizacji robót MOPR ma prawo przeprowadzić kontrolę realizacji przedsięwzięcia w zakresie sposobu wykonywaniu prac.
 5. Gdy roboty zostaną zakończone, spisywany jest protokół końcowy odbioru prac pomiędzy wnioskodawcą i wykonawcą, a następnie odbiór pomiędzy MOPR i wnioskodawcą polegający na sprawdzeniu w miejscu zamieszkania wnioskodawcy jakości i zakresu wykonywanych prac zgodnie z zawartą umową i kosztorysem powykonawczym (dostarczonym do MOPR przez wnioskodawcę). Do kosztorysu powykonawczego dołączane są rachunki za materiały budowlane, urządzenia, itp. Po sprawdzeniu przez MOPR dokumentacji rozliczeniowej i zaakceptowaniu ustalonej wartości i zakresu prac przez wnioskodawcę, wykonawca robót wystawia na wnioskodawcę fakturę końcową wskazującą koszt wykonanych prac.
 6. Przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy wykonawcy robót następuje po uregulowaniu i udokumentowaniu przez wnioskodawcę udziału własnego w kosztach przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania
Maksymalne dofinansowanie wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca (minimalny udział własny). Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Uwaga!
Nie obowiązuje kryterium dochodowe. Jeśli jednak komisja będzie rozpatrywała wnioski osób w podobnej sytuacji zdrowotnej, mieszkaniowej, materialnej itp., możliwe jest, że dofinansowanie otrzyma osoba o zdecydowanie niższych dochodach i trudniejszej sytuacji.

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier uwzględnionych w umowie. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys.

Wnioski można składać przez cały rok do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych może być udzielone raz na rok.

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

85 654 48 77
85 743 54 37
sekretariat@mopr.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast