Kolory
Tekst
Strona główna Dofinansowania Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się są to wszelkie ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tych barier powinna powodować umożliwienie osobom  z niepełnosprawnością sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych?
Osoby niepełnosprawne:

 • posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • posiadające uzasadnione potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeśli jest to uzasadnione potrzebami, które wynikają z ich niepełnosprawności, a likwidacja barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi jej wykonywanie podstawowych czynności i kontakt z otoczeniem.

Kto nie może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych?
Nie mogą się ubiegać osoby, które w przeciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się;
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika (oryginał dokumentu do wglądu);
 • aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty wydane dla potrzeb MOPR;
 • oferta cenowa;
 • uzasadnienie wniosku;
 • zaświadczenie ze szkoły (w przypadku wniosków dzieci i młodzieży uczących się);
 • dowód osobisty do wglądu.

Procedura:

 1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się dowodem osobistym składa wniosek wraz z kompletem dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (organ właściwy dla miejsca zamieszkania). Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych można również złożyć elektronicznie w Systemie SOW. Złożyć wniosek może również osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej okazując własny dowód tożsamości oraz dowód tożsamości osoby niepełnosprawnej.
 2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w której ustalany jest termin i sposób jej realizacji.

Wysokość dofinansowania
Maksymalne dofinansowanie wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca (minimalny udział własny). Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Uwaga!
Wnioski można składać cały rok, a dofinansowania będą wypłacane do momentu posiadania środków na ten cel przez PCPR.

Dofinansowanie na likwidację barier komunikacyjnych może być udzielone raz na trzy lata.

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

85 654 48 77
85 743 54 37
sekretariat@mopr.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast