Kolory
Tekst
Strona główna Dofinansowania Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, np. protezy, kule, wózek inwalidzki, na które zlecenie wystawia lekarz.

Środki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym lub wręcz to umożliwiają, np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki. Zlecenie na określony rodzaj wyrobu wystawia lekarz.

Wykaz wszystkich wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku (Poz. 1061) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Znaleźć w nim można również:

 • wykaz osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie medyczne,
 • limit finansowania ze środków publicznych,
 • wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych,
 • kryteria przyznawania,
 • okres użytkowania,
 • limit cen napraw.
Grupa A Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy
Grupa B Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia
Grupa C Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda
Grupa D Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny
Grupa E Protezy kończyn górnych, wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki
Grupa F Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia
Grupa G Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ramienia
Grupa H Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie
Grupa I Wyposażenie dodatkowe do ortez kończyn dolnych
Grupa J Ortezy kończyn dolnych produkowanych seryjnie (z wyłączeniem opasek elastycznych)
Grupa K Ortezy kończyn górnych wykonywanych na zamówienie
Grupa L Ortezy kończyn górnych produkowane seryjnie (z wyłączeniem opasek elastycznych)
Grupa Ł Gorsety ortopedyczne wykonywane na zamówienie
Grupa M Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi produkowane seryjnie
Grupa N Obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie
Grupa O Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie
Grupa P Wyroby medyczne wykonywane seryjnie


Warunki uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 • posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • posiadanie zlecenia od  lekarza prowadzącego,
 • spełnianie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ;
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

Załączniki wymagane do wniosku:

 • kopia aktualnego orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia (oryginał orzeczenia do wglądu),
 • faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), lub
 • kopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów,
 • dowód osobisty do wglądu.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

Procedura:

 1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się dowodem osobistym składa wniosek wraz z kompletem dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Złożyć wniosek może również osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej okazując własny dowód tożsamości oraz dowód tożsamości osoby niepełnosprawnej.
 2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. Następnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma powiadamiającego o przyznaniu dofinansowania jest realizowany przelew bankowy lub przekaz pocztowy przez Departament Rachunkowości Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego wraz z kopią zlecenia oraz ofertą, Ośrodek wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego dofinansowania. W zaświadczeniu tym zawarty jest między innymi nieprzekraczalny termin dostarczenia przez wnioskodawcę (osobę niepełnosprawną) kopii zrealizowanego zlecenia oraz faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup. Po zrealizowaniu zlecenia wnioskodawca dostarcza prawidłowo sporządzoną kopię zrealizowanego zlecenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup. Po dostarczeniu wszystkich wymienionych dokumentów potwierdzających zakup, w ciągu 10 dni Ośrodek przekazuje dofinansowanie na rachunek bankowy sprzedawcy realizującego zlecenie.

UWAGA!
Faktury dołączane do wniosku mogą być wystawione we własnym imieniu przez podwykonawcę biorącego udział w udzieleniu świadczenia, a kopie zrealizowanych zleceń powinny być potwierdzone przez podmiot realizujący zlecenia. Kopię zrealizowanego zlecenia może potwierdzić za zgodność podwykonawca, dopisując przy pieczątce nazwę świadczeniodawcy oraz numer umowy z NFZ.

Obowiązuje kryterium dochodowe!

Nie można uzyskać dofinansowania na zakup innego sprzętu, niż wymieniony w rozporządzeniu ministra zdrowia. I tak w ramach tych środków nie można uzyskać dofinansowania do zakupu np. koncentratora tlenu.

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

85 654 48 77
85 743 54 37
sekretariat@mopr.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast