Kolory
Tekst
Strona główna Dofinansowania Dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Aktywny samorząd to program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie m.in. do dostosowania samochodu, na naprawę wózka elektrycznego, na zapewnienie opieki dla osoby zależnej, ale też do uzyskania wyższego wykształcenia.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier, które ograniczają uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program ma na celu przygotowanie osób korzystających z programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.

Przygotowuje ich też do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wspiera w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych. Program umożliwia podwyższanie kwalifikacji zawodowych, co skutkuje poprawą szans osób korzystających z programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku.

Dzięki programowi wzrastają również kompetencje osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Środki finansowe z programu PFRON są przyznawane samorządom powiatowym, o ile będą się one o nie ubiegać.

Program Aktywny Samorząd składa się z następujących modułów:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
  • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
  • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
   • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Podstawą decyzji o przyznaniu dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku wraz z załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku. Wyjątkiem są wnioski wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych, wówczas informacje muszą być aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć co najmniej:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia),
 • kserokopię aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego,
 • oświadczenie wnioskodawcy dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

oraz, jeśli przypadek tego wymaga:

 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia/niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku – Realizator może zwolnić z obowiązku złożenia zaświadczenia, gdy rodzaj schorzenia/niepełnosprawności ma charakter stały oraz został potwierdzony zaświadczeniem wystawionym w terminie wcześniejszym.

Tryb postępowania:

 1. Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.
 2. Wnioski przyjmowane są ciągle, jednak nie później niż w przypadku modułu I do dnia 30 sierpnia.
 3. PFRON ma prawo do bieżącej kontroli prawidłowego wydawania środków przekazywanych w ramach programu.
 4. W przypadku wniosku złożonego w obszarze, w którym nie występuje obowiązek opiniowania przez eksperta PFRON, który w trakcie jego oceny nasuwa wątpliwości co do możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju niepełnosprawności adresata programu lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia wydana przez eksperta – lekarza specjalisty o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków
Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika, czy osoba składająca wniosek (i/lub jej podopieczny) spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie i ubiegania się w jego ramach o wsparcie. Ocenie formalnej podlega:

 • spełnianie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,
 • dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku,
 • zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,
 • kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku oraz wymaganych załączników z wymaganiami Realizatora,
 • wypełnienie wymaganych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku,
 • zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego.

Ocena merytoryczna wniosku jest przeprowadzana w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu i które mieszczą się w limitach środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację programu. Do oceny merytorycznej stosuje się punktowy system oceny wniosków, dofinansowanie zostaje udzielone osobom powyżej wyznaczonego minimalnego progu punktowego.

W umowie o dofinansowaniu zawartej pomiędzy realizatorem a beneficjentem programu zawarte są:

 • strony umowy,
 • cel udzielenia dofinansowania,
 • źródło pochodzenia środków finansowych przekazywanych w ramach umowy dofinansowania (PFRON),
 • kwotę dofinansowania ze środków PFRON i jej przeznaczenia,
 • wysokość udziału własnego wnioskodawcy (o ile dotyczy),
 • sposób przekazania dofinansowania przez realizatora,
 • sposób zabezpieczenia udzielonego dofinansowania i prawidłowości realizacji umowy,
 • terminy wykorzystania dofinansowania i dostarczenia do realizatora dokumentów rozliczeniowych, w tym potwierdzenia odbioru dofinansowanego sprzętu/usługi,
 • warunki i termin zwrotu dofinansowania w przypadku niedotrzymania zobowiązań wynikających z umowy,
 • termin i sposób rozliczenia środków przekazanych wnioskodawcy (o ile dotyczy),
 • zasady przeprowadzania kontroli przez PFRON i/lub Realizatora,
 • zobowiązania wynikające z otrzymania dofinansowania ze środków PFRON.

Dokumentem potwierdzającym udzielenie pomocy ze środków PFRON jest umowa dofinansowania, która zostaje zawarta pomiędzy wnioskodawcą a realizatorem programu. Data zawarcia jest datą udzielenia pomocy. Jeśli jednak w toku realizacji programu umowa dofinansowania jest zawarta w roku następującym po roku złożenia wniosku, to rokiem udzielenia pomocy jest ten rok, w którym wniosek został złożony.

Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnianie przez wnioskodawcę lub jego podopiecznego warunków uczestnictwa w programie także w dniu podpisania umowy.

Umowa dofinansowania może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku:

 • niewykonania przez wnioskodawcę zobowiązań określonych w umowie, a w szczególności: nieterminowego wykonywania umowy, wykorzystania przekazanego dofinansowania na inne cele niż określone w umowie,
 • złożenia we wniosku lub w umowie dofinansowania oświadczeń niezgodnych z rzeczywistym stanem,
 • odmowy poddania się kontroli przeprowadzanej przez PFRON i/lub Realizatora.

Umowa dofinansowania wygasa w przypadku śmierci beneficjenta pomocy oraz wskutek wypełnienia przez Realizatora i wnioskodawcę zobowiązań wynikających z umowy.

W ramach programu nie mogą być dofinansowane:

 • pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
 • koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
 • opłaty związane z realizacją umowy zawartej pomiędzy Realizatorem a wnioskodawcą,
 • koszty nieudokumentowane.

Wnioskodawca jest zobowiązany do:

 • wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,
 • umożliwienia PFRON i Realizatorowi przeprowadzenia kontroli,
 • przekazywania na każde wezwanie Realizatora lub PFRON informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia, odzwierciedlającej stan faktyczny oraz innych informacji związanych z uczestnictwem w programie,
 • niezwłocznego zawiadomienia Realizatora o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania,
 • zwrotu środków finansowych w przypadkach określonych w umowie dofinansowania,
 • dostarczenia do Realizatora:
  • w przypadku wszystkich wnioskodawców – pisemnej informacji, przygotowanej zgodnie z wytycznymi PFRON, w zakresie ewaluacji programu, odzwierciedlającej stan faktyczny w zakresie efektów udzielonego dofinansowania, w tym w odniesieniu do celów programu,
  • w przypadku Modułu I: Obszar A – Zadanie nr 1, Obszar B – Zadanie nr 1, Obszar C – pisemnego potwierdzenia odbioru przedmiotu dofinansowania odpowiadającego przedstawionej fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia wydania przedmiotu dofinansowania przez sprzedawcę/usługodawcę,
  • w przypadku Modułu I: Obszar B – Zadanie nr 2 – pisemnego potwierdzenia ukończenia szkolenia,
  • w przypadku Modułu I: Obszar A – Zadanie nr 2 – pisemnej informacji o wyniku szkolenia i egzaminu/ów dotyczących prawa jazdy,
  • w przypadku Modułu I: Obszar D – pisemnego potwierdzenia pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu w okresie objętym dofinansowaniem,
 • w przypadku Modułu I: Obszar B – Zadanie nr 1, Obszar C – Zadanie nr 1 – umieszczenia na zakupionym przedmiocie dofinansowania, przekazanej przez PFRON naklejki zawierającej informację o dofinansowaniu zakupu ze środków PFRON (jeżeli rozmiar przedmiotu dofinansowania to umożliwia),
 • w przypadku Modułu I: Obszar A – Zadanie nr 1, Obszar B – Zadanie nr 1, Obszar C – Zadanie nr 2 i nr 4 – dokonywania na własny koszt niezbędnych napraw i konserwacji przedmiotu dofinansowania,
 • w przypadku Modułu I: Obszar A – Zadanie nr 1, Obszar B – Zadanie nr 1, Obszar C:
  • nieodstępowania, a także nieprzekazywania przedmiotu dofinansowania w innej formie osobom trzecim, w okresie obowiązywania umowy dofinansowania,
  • udostępniania przedmiotu dofinansowania w celu umożliwienia Realizatorowi lub PFRON jego oględzin,
  • wykorzystywania przedmiotu dofinansowania zgodnie z jego przeznaczeniem

Ważne terminy

 • Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą składać wystąpienia do PFRON o przyznanie środków na realizację Programu.
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala realizator programu, czyli samorząd powiatowy w miejscu zamieszkania wnioskującej osoby z niepełnosprawnością.
 • 30 marca 2019 r. – mija termin przyjmowania wniosków do Modułu II, dotyczących roku akademickiego 2018/2019.
 • 30 sierpnia – mija termin przyjmowania wniosków do Modułu I.
 • 10 października 2019 – mija termin przyjmowania wniosków do Modułu II, dotyczących roku akademickiego 2019/2020.

Dane kontaktowe Moduł I - Obszar A, B, C

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

85 654 48 77
85 743 54 37
sekretariat@mopr.bialystok.pl

Dane kontaktowe Moduł I - Obszar D, Moduł II

Urząd Miejski
Departament Spraw Społecznych
ul. Bema 60/1, pok. 10
15-370 Białystok

85 869 65 50
dsp@um.bialystok.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast