500 zł dla osób z niepełnosprawnością – nowe przepisy od września 2019 roku

300

Rząd planuje, by ustawa zakładająca wypłatę świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości do 500 zł miesięcznie obowiązywała od 1 września 2019 r. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

Świadczenie w wysokości do 500 zł miesięcznie ma trafić do osób, które pobierają świadczenia z ogólnie pojętego systemu zabezpieczenia społecznego (emeryturę, rentę, rentę socjalną, zasiłek stały) lecz ze względu na ich niską wysokość mogą mieć problemy z zaspokajaniem wzmożonych potrzeb życiowych, wynikających z całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Dlatego autorzy projektu proponują, by to świadczenie przysługiwało w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł. W sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością przestanie pobierać świadczenia z systemu emerytalno-rentowego lub gdy renta lub emerytura wzrosną powyżej 1600 zł, to utraci ona prawo do nowego świadczenia.

Świadczenie ma być przyznawane na podstawie decyzji wydanej przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy (np. ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy) na wniosek osoby uprawnionej. Nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne, będzie wolne od egzekucji i potrąceń, nie będzie uwzględniane w dochodzie osób i ich rodzin przy ustaleniu prawa do niektórych świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie innych ustaw.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 września 2019 r.