Aktywny Samorząd 2023 – przypomnienie

553
W lewym górnym rogu widnieje napis

Od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące udziału w Module I programu „Aktywny Samorząd” w następujących obszarach:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • elektronicznie systemie SOW
 • papierowo w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku,
 • drogą pocztową na adres: ul. Klepacka 18, 15-634 Białystok.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w systemie SOW lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą rejestrowane w systemie SOW, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Zgodnie z preferencjami PFRON przysługującymi wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków, w 2023 r. preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW i korzystają z tej preferencji po raz pierwszy – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2023 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2022 lub w 2023 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Kryteria oceny wprowadzone w 2023 r. przez Realizatora:

 • osoba powyżej 16 roku życia posiadająca w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia – liczba punktów wynosi 10,
 • osoba niepełnosprawna w wieku do 25 lat i nie jest zatrudniona (w rozumieniu programu) – liczba punktów wynosi 10,
 • wniosek w dniu przyjęcia był prawidłowo wypełniony we wszystkich wymaganych rubrykach i dołączono do niego wszystkie wymagane prawidłowo sporządzone załączniki – liczba punktów wynosi 30.

Ocenione merytorycznie wnioski będą szeregowane na listach rankingowych według kolejności wynikającej z przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków. Dofinansowanie przyznane zostanie tym wnioskodawcom, których wnioski uzyskały co najmniej 10 punktów i zmieściły się w limicie środków przekazanych na realizację programu.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://mopr.bialystok.pl/index.php/zadanie-pefron/program-aktywny-samorzad

 

Źródło: mopr.bialystok.pl