Co nowego w 2020 roku?

839

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego co roku jest waloryzowana 1 stycznia. Wysokość świadczenia uzależniona jest od płacy minimalnej. Wskaźnikiem waloryzacji jest bowiem procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do kwoty z ubiegłego roku. Tak ustaloną stawkę zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

Od 1 stycznia 2020 r. będzie on wynosić 1830 zł miesięcznie (obecnie 1583 zł).

Komu przysługuje świadczenie dowiesz się TUTAJ.

Rencista opiekujący się osobą z niepełnosprawnością otrzyma świadczenie pielęgnacyjne

Od 9 stycznia 2020 r. wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019r., który mówi o tym, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy pobierają rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, będą mogli ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.

Dotychczas przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych wykluczały taką możliwość. Według nich, świadczenie pielęgnacyjne nie należy się, gdy opiekun osoby z niepełnosprawnością ma przyznaną: emeryturę, rentę – w tym rodzinną lub socjalną, zasiłek stały, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. (źródło: niepełnosprawni.pl)

Waloryzacja rent i emerytur

Zgodnie z projektem budżetu, od marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji (który według obecnych prognoz wynosi 103,24 proc.), jednak nie mniej niż o kwotę 70 zł.

Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1200 zł, natomiast renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł. Wyższą podwyżkę, niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 3,24 proc., otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.

Trzynasta renta lub emerytura

23 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która gwarantuje coroczną wypłatę tzw. trzynastej emerytury. Trzynasta emerytura ma być wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 roku będzie to 1200 zł brutto.

Rozwiązanie będzie zastosowane do:

  • emerytur i rent w systemie powszechnym,
  • emerytur i rent rolników,
  • służb mundurowych,
  • emerytur pomostowych,
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
  • rent socjalnych,
  • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  • rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  • rent inwalidów wojennych i wojskowych.

W 2020 r. świadczenie obejmie ok. 9,8 mln świadczeniobiorców. Koszt jego wypłaty w 2020 r. wyniesie ok. 11,75 mld zł.

Zmiany w  Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych został powołany na początku roku 2019. Do jego zadań należało początkowo finansowanie projektów wspierających osoby z niepełnosprawnościami, takie jak pomoc wytchnieniowa czy asystenci osób niepełnosprawnych.

Zmiana ustawy poparta przez Sejm rozszerza katalog osób, które mogą otrzymać wsparcie z funduszu o emerytów i rencistów, m.in. poprzez sfinansowanie wypłaty „trzynastki”. Z tego też powodu nowelizacja zakłada zmianę nazwy instytucji na „Fundusz Solidarnościowy”.

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych jest danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych trafi w 2020 roku ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych ok. 1,8 mld zł.

500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

W związku z powtarzającymi się głosami, że ZUS będzie orzekał w sprawie tzw. 500 plus tylko do marca 2020 r. redakcja portalu niepełnosprawni.pl zwróciła się z zapytaniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poniżej odpowiedź:

ZUS: W ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie zostało określone żadne ograniczenie czasowe przyznawania świadczeń. Dopóki obowiązuje ustawa, dopóty ZUS będzie orzekał w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji dla celów świadczenia uzupełniającego. (źródło: niepełnosprawni.pl)