Strona główna Instytucje Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej (DPS) to placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

W DPS mogą uzyskać wsparcie osoby:

 • w podeszłym wieku,
 • przewlekle somatycznie chore,
 • przewlekle psychicznie chore,
 • dorosłe, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną,
 • niepełnosprawne fizycznie,
 • uzależnione od alkoholu.

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Miasto Białystok, a nadzorowaną w imieniu Prezydenta przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zasady przyjmowania do DPS
Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Decyzję o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej w regionie zamieszkania ubiegających się o przyjęcie. Organem właściwym na terenie Białegostoku jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Malmeda 8.

DPS przyjmuje nowych mieszkańców w zależności od posiadanych wolnych miejsc.

Do DPS kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400)
 • pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu — w przypadku wyrażenia takiej zgody;
 • pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu — w przypadku skierowania do domu ponadgminnego.

W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia w/w dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Koszt utrzymania jednego mieszkańca jest ustalany co roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej  są w kolejności:

 • mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu),
 • w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt mogą wnosić również inne osoby niewymienione wyżej.

W przypadku niskich dochodów istnieje możliwość zwolnienia z odpłatności, a całość kosztów ponosi gmina.

W przypadku wyższych dochodów opiekunowie uczestniczą częściowo w kosztach lub ponoszą pełną odpłatność. Szczegółowych obliczeń, zgodnych z przepisami, dokonuje ośrodek pomocy społecznej.

Na terenie miasta Białystok działają dwa Domy Pomocy Społecznej:

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast