Strona główna Instytucje Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, powołanym do świadczenia usług na rzecz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, emerytów i rencistów, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo, ze środowisk dysfunkcyjnych.

W ramach prowadzonej działalności Dzienny Dom Pomocy Społecznej oferuje swoim podopiecznym w szczególności:

 • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu
 • posiłek w siedzibie DDPS, na wynos oraz w formie dowozu do miejsca zamieszkania
 • dożywianie dzieci
 • dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej
 • pomoc psychologiczną, poradnictwo i niezbędne wsparcie
 • organizację czasu wolnego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
 • zajęcia w grupach socjoterapeutycznych i pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci
 • poradnictwo, konsultacje i terapię w zakresie funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym

Do zadań statutowych DDPS należy w szczególności stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w placówce, tj. zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie, organizowanie terapii zajęciowej, zajęć rekreacyjnych i kulturalno–oświatowych oraz ćwiczeń usprawniających.

Realizację zadań statutowych zapewniają, należące do Dziennego Domu Pomocy Społecznej, cztery punkty na terenie Białegostoku.

Zasady przyjmowania osób dorosłych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej:
Należy złożyć wniosek do właściwego ze względu na adres zamieszkania zespołu pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Nowogródzkiej 5/1.

Zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do Dziennego Domu Pomocy Społecznej:

 • Świadczenia w postaci poradnictwa, psychoterapii i socjoterapii nie wymagają decyzji administracyjnej w sprawie skierowania do DDPS.
 • Pobyt dziecka w świetlicy wymaga opinii wydanej przez pedagoga szkolnego lub pracownika socjalnego – w przypadku dziecka z rodziny korzystającej ze świadczeń MOPR.
 • Pobyt dziecka w świetlicy jest nieodpłatny i dobrowolny.

Dane kontaktowe

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
15-489 Białystok
ul.Nowogródzka 5/1

tel./fax 85 6750387
sekretariat@ddps.bialystok.pl
www.ddps.rsi.com.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast