Strona główna Instytucje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadanie powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych.

Do zadań PCPR należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie są odpowiedzialne za przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze takie jak domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Dodatkowo oprócz pomocy finansowej PCPR oferują pomoc przy integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego. Pomagają również osobom, które uzyskały status uchodźcy w naszym kraju.

Prowadzone są przez nie również szkolenia, które przyczyniają się do doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz doradzają metodyczne kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie opracowują i realizują zagadnienia związane ze strategią rozwoju województwa oraz powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Centra dofinansowują m.in. uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrują w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Dane kontaktowe:

Dyrektor pokój nr 4 Tel./fax.  85 732 17 72
Główny księgowy pokój nr 34 Tel. 85 732 27 36
Samodzielne stanowisko ds. nadzoru pokój nr 2
Samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej pokój nr 2
Starszy inspektor
Tel./fax.  85 732 24 46
85 732 27 32
Samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej pokój nr 2
Pracownik socjalny
Tel. 85 732 27 32
Tel./fax. 85 732 24 46
Pracownik administracyjno-biurowy pokój nr 7 Tel./fax. 85 732 27 40
Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokój nr 1/1
Kierownik
Tel. 85 732 27 35
pokój nr 1:
Specjalista pracy z rodziną
Inspektor
Psycholog
Tel./fax. 85 732 27 33
pokój nr 2
Starszy pracownik socjalny
Tel./fax. 85 732 24 46
Tel. 85 732 27 32
Dział ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pokój nr 9
kierownik
Tel. 85 732 27 46
pokój nr 8
Pracownik socjalny
Inspektor
Tel./fax. 85 732 27 42
pokój nr 7
Inspektor
Tel./fax. 85 732 27 40
pokój nr 2
Pomoc administracyjna
tel. 85 732 27 32
tel./fax. 85 732 24 46
Inspektor Ochrony Danych tel.: 85 740 39 97
pcpr@iod.podlasie.pl

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słonimska 15/1
15-028 Białystok

pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
pcprb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7.30-15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast