Nowe limity możliwych zarobków osób pobierających emeryturę lub rentę

303
na zdjęciu pokazane jest okienko do przyjmowania klientów w ZUSie. Nad nim jest widoczna biała tabliczka z zielonym napisem emerytury i renty.

Limity obowiązujące od 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku:

 1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 roku, czyli 4536,50zł brutto (zarobki przekraczające tą kwotę powodują zmniejszenie pobieranego świadczenia)
 2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 roku, czyli 8424,90zł brutto (zarobki powyżej tej kwoty całkowicie zawieszają pobieranie świadczenia)

Powody, w jakich ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie:

ZUS zawiesza lub zmniejsza emerytury i renty w przypadkach, gdy zostaną przekroczone limity przychodów z działalności, od której odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne, np:

 1. Z pracy na podstawie stosunku pracy
 2. Z pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy jednej z tych umów
 3. Z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy tej umowie
 4. Umowy zlecenia
 5. Umowy agencyjnej
 6. Innej umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu
 7. Umowy o dzieło, jeżeli świadczeniobiorca zawrze ją ze swoim obecnym pracodawcą lub jeśli na podstawie tej umowy, która została zawarta z innym podmiotem, wykonuje pracę dla obecnego pracodawcy
 8. Z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu
 9. Z pracy nakładczej
 10. Z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych
 11. Z odpłatnej pracy, na podstawie skierowania do pracy w czasie  kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
 12. Ze stypendium sportowego
 13. Ze sprawowania mandatu posła lub senatora
 14. Z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej
 15. Z pracy w służbach mundurowych
 16. Z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych
 17. Z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
 18. Ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego

Sposób ZUS na zmniejszanie świadczeń

Jeśli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% ale nie osiągnie 130% przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli:

 1. 691,94zł – świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pacy
 2. 518,99zł – świadczenie z tytułu częściowej niezdolności do pracy
 3. 588,19zł –  renta rodzinna dla jednej osoby

 Limity dochodów nie obowiązują:

 1. Mających prawo do emerytury, którzy ukończyli wiek emerytalny (z wyjątkiem emerytów, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty minimalnego świadczenia, czyli do 1200zł brutto).
 2. Mających prawo do emerytury częściowej
 3. Mających prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie oraz miejsca odosobnienia lub renty rodzinnej po nich
 4. Mających prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, który zginął na służbie wojskowej
 5. Pobierających renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń

Sposób ZUS na rozliczanie świadczeń

Każda osoba ma prawo wybrać wariant, który uzna za korzystniejszy. Można dokonać rozliczenia po upływie roku kalendarzowego lub miesięcznie.

Zmiany świadczeń ustalane są co kwartał, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia.

Źródła: prawo.pl, ZUS.pl, fundacjaavalon.pl