Strona główna Orzecznictwo Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym. Legitymacja jest potwierdzeniem posiadania orzeczenia osoby niepełnosprawnej. Może zostać wystawiona wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 

Co zrobić żeby dostać legitymację osoby niepełnosprawnej?
Należy złożyć w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku:

 • wniosek o wydanie legitymacji;
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
 • kserokopię aktualnego dokumentu tożsamości (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem);
 • kserokopię orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji;
 • oświadczenie o miejscu stałego pobytu – w przypadku posiadania dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
 • przedstawić do wglądu aktualny dokument potwierdzający tożsamość;
 • przedstawić do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA: we wniosku o wydanie legitymacji według nowego wzoru można wnieść o umieszczenie symbolu i stopnia niepełnosprawności zakreślając odpowiednie rubryki. Należy pamiętać jednak, że w niektórych przypadkach okazanie legitymacji zawierającej informacje o przyczynie i stopniu niepełnosprawności może być podstawą do skorzystania z danej ulgi, np. ulgi ustawowe PKP dla osób niewidomych.

Nie ma możliwości wysłania legitymacji pocztą. Do wydania legitymacji niezbędne jest pokwitowanie jej odbioru.

Legitymacja jest wydawana na czas ważności posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

 • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
 • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

Co zrobić w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji według wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r.?
Należy dodatkowo złożyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej

Dane do przelewu:
Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Bank Pekao S.A. nr 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824
kwota: 15,00 zł
tytuł przelewu: (imię i nazwisko) – opłata za wydanie DUPLIKATU legitymacji ON

Co zrobić w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji według wzoru obowiązującego do 31 sierpnia 2017 r.?
Należy złożyć wniosek o wydanie nowej legitymacji (nie będzie ona duplikatem).

Gdy osoba stara się o nową legitymację oraz:

 • posiada ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach – ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie jest ona dokumentem uprawniającym do ulgi i świadczeń. Legitymacje wystawione przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma obowiązku wymiany ważnych legitymacji na legitymację wg nowego wzoru.  
 • nie posiada ważnej legitymacji – w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Legitymacje można odebrać po trzech tygodniach od złożenia wniosku wraz z prawomocnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Dane kontaktowe

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Waryńskiego 32A
15-461 Białystok

sekretariat: 85 879 73 69
legitymacje: 85 879 73 65
mzoon@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek – piątek 7.30-15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast