PFRON tworzy kompleksowy model wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

571

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, przygotowują projekt „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. Oprócz narzędzi do wspierania pracodawców, zostanie stworzona sieć instytucjonalnego wsparcia oparta o oddziały regionalne Funduszu i o ekspertów BHP z CIOP. Celem projektu jest wypracowanie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod.

Projekt jest realizowany w okresie od  1.02.2018 do 31.01.2020. Budżet projektu wynosi w sumie 4 489 422 zł (w tym środków PFRON – 1 154 353,75 zł). Poza środkami PFRON, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W wyniku realizacji projektu, opracowany zostanie dokument strategiczny „Mapa drogowa wsparcia Osób Niepełnosprawnych w środowisku pracy”, oraz narzędzia operacyjne wspomagające pracodawców w organizacji środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym:

  • 4 poradniki na temat dostosowania środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną
  • interaktywne, mobilne narzędzie do oceny możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
  • 4 warianty wirtualnego biura dla osób z niepełnosprawnościami w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
  • interaktywny program wykorzystujący techniki VR do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej (najczęściej występującej w adm. publicznej, a także najbardziej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami)

W ramach realizacji projektu zostanie zorganizowanych 16 konferencji upowszechniających model, powstanie również sieć podmiotów zaangażowanych we wspomaganie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowym wsparciem dla pracodawców chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne będą dyżury ekspertów PFRON w każdym oddziale wojewódzkim Funduszu. Podczas tych dyżurów pracodawcy będą mogli uzyskać dokładne wyliczenie ulg i refundacji, jakie mogą uzyskać po zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, oraz skonsultować się ze specjalistami w kwestii dostosowania stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika.