Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

476
W centrum obrazu, w kole wpisane zdjęcie uśmiechniętej kobiety w białej koszuli, siedzącej na wózku inwalidzkim, z tabletem w ręku. Za nią w tle na niebieskim polu, w prawym górnym rogu napis białymi literami „Powrót do zdrowia - powrót do pracy”. Pod napisem ikona telefonu oraz poczty, a na samym dole obrazu niebieski napis „Skontaktuj się z nami”.

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji
umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to program przekwalifikowania zawodowego, który zapewni Państwu uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Dedykowany jest wszystkim osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

• z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym
zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
• mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania
poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
• mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
• od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

• zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
• są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
• deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
• mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne!

Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Jak przebiega udział w projekcie?

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
• zawodowym: ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie
nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem
rehabilitacji kompleksowej;
• psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do
powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
• medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak
największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwalają znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” i prześlij dokumenty zgłoszeniowe na adres:
PFRON Oddział Podlaski
Ul. Fabryczna 2. 15-483 Białystok
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”.

Informacji udziela:
Ewa Baszko tel. 85 733 87 11, e-mail: ebaszko@pfron.org.pl

Facebook

Instagram

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.