Strona główna Praca Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika

Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z następujących usług lub instrumentów rynku pracy:

 1. szkoleń;
 2. stażu;
 3. prac interwencyjnych;
 4. przygotowania zawodowego dorosłych;
 5. badań lekarskich lub psychologicznych, które mają na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych. Badania mające na celu określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu. Wszystkie koszta związane z tymi badaniami, przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu Pracy.
 6. zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez okres do 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego. Warunkiem jest podjęcie zatrudnienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy i uzyskanie wynagrodzenia lub innego przychodu nieprzekraczającego 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 7. finansowania kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania bezrobotnego do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.
 8. studiów podyplomowych;
 9. szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;
 10. bonu na zasiedlenie;
 11. bonu szkoleniowego;
 12. bonu stażowego.

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast