Strona główna Praca Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawcy mogą otrzymać pomoc finansową na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w przypadku niektórych niepełnosprawności, gdzie niezbędne jest wykonanie przystosowania stanowiska pracy. Koszt wykonania niezbędnych usprawnień na stanowisku pracy nie może być przeszkodą w zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością. Refundację kosztów adaptacji można otrzymać ze środków PFRON.

Warto jednak zauważyć, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie zawsze pociąga za sobą konieczność przystosowania stanowiska pracy.

Otrzymane środki mogą być przeznaczone na:

  • adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
  • zakup i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

  • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
  • pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Wysokość pomocy
Zwrotu kosztów dokonuje starosta na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).

Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Jak starać się o otrzymanie dofinansowania?
Wniosek należy złożyć do Departamentu Spraw Społecznych w Białymstoku. Najczęściej miejscami, w których załatwia się sprawę zwrotu kosztów są urzędy pracy, w których jest zarejestrowana osoba niepełnosprawna jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby.  W pozostałych przypadkach jest to miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy.

Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zawarcie umowy o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy poprzedzają negocjacje prowadzone pomiędzy starostą a pracodawcą, podczas których m. in. uzgadniana jest wysokość kwoty zwrotu, która zostanie wypłacona pracodawcy jak i inne warunki umowy (m. in. termin i sposób rozliczenia pomocy, sposób dokumentowania realizacji umowy itp.).

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest krótszy niż 36 miesięcy, należy zwrócić za pośrednictwem starosty środki w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

Nie istnieje konieczność zwrotu środków, jeżeli pracodawca zatrudnia w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do wymaganego okresu 36 miesięcy.

Dane kontaktowe

Urząd Miejski
Departament Spraw Społecznych 
ul. gen. Józefa Bema 60/1
15-950 Białystok

tel.: 85 869 65 50
fax: 85 869 65 51
dsp@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast