Strona główna Praca Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Pracodawca, który przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej chce przygotować ją do pracy, może zaproponować jej staż zawodowy. Wynagrodzenie, w formie stypendium stażowego finansowane jest przez urząd pracy. Urzędy pracy mają także możliwość dofinansowania szkoleń pracowników niepełnosprawnych.

Koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON tylko na wniosek pracodawcy.

Wysokość pomocy
Koszty szkolenia mogą być zrefundowane do wysokości 70% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, przy czym:

 1. w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 2. w odniesieniu do dużych przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty:

 1. usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie;
 2. usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 3. podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 4. zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
 5. usług doradczych;
 6. obsługi administracyjno-biurowej;
 7. wynajmu pomieszczeń;
 8. amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
 9. materiałów szkoleniowych.

Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Jak przebiega procedura?
Wniosek o przyznanie refundacji składa się przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego do Departamentu Spraw Społecznych w Białymstoku. Następnie pracodawca jest informowany pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządzane jest uzasadnienie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracodawca jest informowany o rozpatrzeniu wniosku i wzywany do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą. Umowę zawiera się w formie pisemnej.

Dane kontaktowe

Urząd Miejski
Departament Spraw Społecznych 
ul. gen. Józefa Bema 60/1
15-950 Białystok

tel.: 85 869 65 50
fax: 85 869 65 51
dsp@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast