Strona główna Praca Zakłady pracy chronionej

Zakłady pracy chronionej

Zakładem Pracy Chronionej jest pracodawca, któremu wojewoda przyznał ten status w formie decyzji administracyjnej.

Jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o status zakładu pracy chronionej?
O status prowadzącego zakład pracy chronionej może ubiegać się każdy pracodawca, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • osiąga przez okres minimum 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości:
  • co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • co najmniej 30% w przypadku gdy pracodawca zatrudnia osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej muszą odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich;
 • musi zostać zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Jeśli którykolwiek z warunków przestanie być spełniany, wojewoda może wydać decyzję o utracie przyznanego statusu zakładu pracy chronionej.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza, nie rzadziej niż co trzy lata, kontrolę w zakładach pracy chronionej i w zakładach aktywności zawodowej w zakresie przestrzegania spełniania warunków.

Prowadzący zakład aktywności zawodowej jest obowiązany:

 • poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków
 • przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych warunków.

Prowadzący zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z:

 • podatków:
  • z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego – na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
  • z podatku od czynności cywilnoprawnych – jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu;
  • nie dotyczy: podatku od gier, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, cła, podatków dochodowych, podatku od środków transportowych;
 • opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.

Środki uzyskane z tytułu zwolnień z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zasilają w 60% zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (40% przekazywane jest na PFRON).

Środki uzyskane z tytułu zwolnień z pozostałych podatków i opłat przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej zatrudniających co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w 90% zasilają zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (10% przekazywane jest na PFRON).

Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzące ze zwolnień uzyskane w danym roku kalendarzowym środki zakładowego funduszu rehabilitacji, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakładowy fundusz aktywności
Organizator zakładu aktywności zawodowej tworzy zakładowy fundusz aktywności na który przeznacza:

 • uzyskane dochody z prowadzonej działalności,
 • środki pochodzące ze zwolnień z podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości),
 • środki pochodzące z nieodprowadzanych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zakładowy fundusz aktywności przeznaczany jest na zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych np. na zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku, pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych, a także na dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenia itp.

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może, na wniosek, otrzymać ze środków Funduszu:

 • dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
 • zwrot kosztów:
  • budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu,
  • transportowych,
  • administracyjnych.

Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych i może być przyznawany pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej  u którego wskaźnik osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%.

Na terenie miasta Białystok działają następujące Zakłady Pracy Chronionej:

Spółdzielnia Inwalidów „MEDBIAL” Al. 1000-lecia Państwa
Polskiego 6
15–111 Białystok
85 676 10 64
www.medbial.com.pl
produkcja odzieży medycznej, szpitalnej, ochronnej roboczej oraz pościelowej szpitalnej i hotelowej
Podlaska Spółdzielnia Pracy „JUBILAT” ul. Krakowska 5
15–875 Białystok
85 748 70 70
www.psp.jubilat.com.pl
usługi: porządkowe, ochrona mienia, zdalne monitorowanie, montaż instalacji alarmowych, plakatowanie, krawiectwo
Podlaska Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ul. Sielska 2
15–182 Białystok
85 675 48 02
www.podlaska.com.pl
usługi poligraficzne i introligatorskie, pomiary na stanowiskach pracy: zapylenia, hałasu, oświetlenia, drgań mechanicznych
Spółdzielnia Inwalidów „SPINWAR” ul. Chmielna 21
15–471 Białystok
85 675 01 77
www.spinwar.pl
produkcja szerokiego asortymentu wyrobów gospodarstwa domowego (m.in. blachy i formy do pieczenia, tortownice, patelnie)
Spółdzielnia SNB ul. Kraszewskiego 26/2
15–025 Białystok
85 745 67 70
85 745 67 71
www.snb.pl
produkcja szerokiego asortymentu wyrobów gospodarstwa domowego (m.in. blachy i formy do pieczenia, tortownice, patelnie)
Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów „PODLASIE” ul. Lipowa 4/6
15–427 Białysto
k
85 732 51 46
handel detaliczny,
usługi: porządkowe (sprzątanie), ochrona i dozór mienia
„DIKPAK” spółka jawna J. Dołęgowski., R. Ignaciuk, R. Kasjański ul. Usługowa 13
15-530 Białystok- Zaścianki
85 741 86 09
www.dikpak.com.pl
produkcja szerokiej gamy wyrobów z folii (m.in. torebki, worki na śmieci i do selektywnej zbiórki odpadów)
„Nord-Serwis Securitas” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 95 E
15-879 Białystok
85 749 98 00
www.nordserwis.pl
dozór i ochrona mienia, monitoring, usługi porządkowo – czystościowe
Przedsiębiorstwo Produkcyjne „D.K. LAMIN”
spółka jawna P. Daniluk, W. Kiersnowski
Szosa Baranowicka 72d
15-522 Białystok Zaścianki
85 741 89 00
www.dklamin.com.pl
produkcja folii, laminatów, opakowań (w tym do artykułów spożywczych), wykonywanie nadruków techniką fleksograficzną
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JARD” J. Dziemian ul. Jana Pawła II 54
15-703 Białystok
85 662 81 06
85 662 81 00
www.jard.pl
działalność wielobranżowa: hotele, gastronomia, rozrywka, media (radio, TV), usługi medyczne, handel (sklepy garmażeryjno-spożywcze SWOJAK)

Warsztaty Terapii Zajęciowej

IMPEL SECURITY POLSKA” Wrocław, Biuro Terenowe w Białymstoku ul. Branickiego 17d
15-085 Białystok
85 732 04 87
www.impel.pl
ochrona osób i mienia
„Impel Cleaning” Sp. z o.o. – Wrocław, Oddział w Białymstoku ul. Branickiego 17 a
(III piętro)
15-085 Białystok
85 732 04 35
usługi porządkowo – czystościowe
Telewizja Kablowa „VECTRA” S.A., Zakład w Białymstoku ul. Starobojarska 27
15-073 Białystok
609 358 089
www.vectra.pl
usługi: telewizja kablowa, Internet i telefonia
Przedsiębiorstwo Usługowe „ROKA” w Piotrkowie Trybunalskim Region Północny Oddział w Białymstoku ul. Fabryczna 1
15-110 Białystok
85 675 00 44
788 144 884
www.roka.pl
usługi porządkowe (sprzątanie)
Inwemer – System Spółka z o.o. Piotrków Trybunalski Mikroregion Białostocki ul. Sienkeiwicza 82
p. 109

15-005 Białystok
85 732 28 62
www.inwemer.pl
usługi porządkowe (sprzątanie)

Agencja Pracy Tymczasowej

PURZECZKO Grupa SECURITAS Spółka z o.o. Dojlidy Fabryczne 24
15-556 Białystok
605 997 236
www.purzeczko.pl
ochrona i dozór mienia, usługi porządkowo-czystościowe
„AGEMA-SERWIS” Agencja ochrony osób  i mienia sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 82
15-005 Białystok
85 6520442
www.agema-serwis.pl
ochrona osób i mienia

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast