Kolory
Tekst
Strona główna Prawo Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa określa:

  • warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych;
  • zasady ustalania wysokości świadczeń;
  • zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń.

Spis treści ustawy:
Dział I Przepisy ogólne
Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
Rozdział 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości
Rozdział 3. Niezdolność do pracy
Rozdział 4. Podstawa wymiaru emerytur i rent
Dział II Emerytury
Rozdział 1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.
Rozdział 2. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.
Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r.
Rozdział 3a. Emerytury górnicze
Rozdział 4. Ustalanie wysokości emerytur, o których mowa w art. 27-50e
Dział III Renty z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna
Rozdział 1. Renta z tytułu niezdolności do pracy
Rozdział 2. Renta rodzinna
Dział IV Dodatki do emerytur i rent
Dział V Zasiłek pogrzebowy
Dział VI Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie
Dział VII Przepisy wspólne dotyczące wysokości świadczeń

Rozdział 1. Dolna i górna granica wysokości świadczeń
Rozdział 2. Waloryzacja świadczeń
Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń
Dział VIII Zasady ustalania świadczeń
Rozdział 1. Powstanie i ustanie prawa do świadczeń
Rozdział 2. Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń
Rozdział 3. Zmiany w prawie do świadczeń i ich wysokości
Dział IX Postępowanie w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń
Rozdział 1. Ogólne zasady postępowania
Rozdział 2. Obowiązki płatników składek, świadczeniobiorców oraz innych podmiotów
Rozdział 3. Ogólne zasady wypłaty świadczeń
Rozdział 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja i potrącenia ze świadczeń
Dział X Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2. Przepisy przejściowe
Rozdział 3. Przepisy końcowe i uchylające

Podstawa prawna

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast