Strona główna Świadczenia Wsparcie z pomocy społecznej

Wsparcie z pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Komu przysługuje prawo do świadczeń z tytułu pomocy społecznej?

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub udzielone zezwolenie na pobyt czasowy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń;
 • pracy socjalnej;
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób, które nie posiadają dochodu lub posiadają niski dochód, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie;
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Wśród udzielanej pomocy rozróżnia się pomoc finansową oraz pomoc niematerialną.

Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela.

Wniosek należy złożyć we właściwym Zespole Pracowników Socjalnych – jest ich 8, a każdy obsługuje mieszkańców określonego obszaru miasta. Cudzoziemców oraz osoby bezdomne obsługuje Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11.

Zespoły pracują w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 – 17:00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

Wniosek można również złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda 8.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Zespoły Pracowników Socjalnych

ZPS Nr 1 ul. Mieszka I 8c 85 748 20 27
85 748 20 28
85 748 20 57
ZPS Nr 2 ul. Siewna 2 85 653 85 20
85 653 85 21
85 653 85 22
85 675 12 71
85 675 12 72
ZPS Nr 3 ul. Sienkiewicza 53 85 653 86 63
85 653 86 64
85 653 86 65
85 743 54 02
ZPS Nr 4 ul. Radzymińska 16 85 662 88 01
85 662 88 02
85 662 88 09
85 652 69 02
ZPS Nr 5 ul. Gen. Józefa Hallera 8 85 653 23 04
85 653 23 05
85 654 02 05
85 654 02 49
ZPS Nr 6 ul. Gen. Józefa Bema 2 85 742 29 47
85 742 29 67
85 742 29 74
85 747 03 10
85 747 03 83
ZPS Nr 7 ul. Storczykowa 5 85 652 51 78
85 654 69 76
85 654 69 77
85 654 69 78
85 661 03 21
85 661 03 22
ZPS Nr 8 ul. Swobodna 24 85 653 23 02
85 653 23 07
85 653 23 69
85 662 00 77
85 662 00 80
85 662 88 00
ZPS Nr 9
Obszar całego miasta
ul. Witosa 38 85 879 78 00
ZPS Nr 11
d.s. bezdomnych
Obszar całego miasta
____________________
d.s. cudzoziemców
(obszar całego miasta)
ul. Biała 13/33 85 653 73 56
85 688 63 92
85 688 63 93
___________________
85 688 63 92
85 740 60 78
85 733 08 93

Każdy z Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (ZPS) obejmuje pewien teren, ulice które znajdują się pod opieką danych zespołów sprawdzić można na stronie: 
https://www.mopr.bialystok.pl/index.php/pomoc-spoleczna/zespoly-pracownikow-socjalnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

Dane kontaktowe

Zespoły Pracowników Socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast