Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za rok 2018

638
Ulga rehabilitacyjna

Podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który ma status osoby niepełnosprawnej (tzn. posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności lub też decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy) lub ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (małżonka, dzieci, rodzeństwo, rodziców).

Wydatki podlegające odliczeniu, czyli na cele rehabilitacyjne oraz na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych dzielą się na dwie kategorie:

 • wydatki limitowane – podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie, należą do nich:
  • opłacenie przewodników osób niewidomych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności narządu ruchu – odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł,
  • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej – odliczyć można kwotę nieprzekraczającą w roku podatkowym 2 280 zł,
  • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – odliczeniu z tego tytułu podlega kwota w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
  • zakup leków – w odniesieniu do tych wydatków odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo;
 • wydatki nielimitowane – podatnik ma prawo odliczyć co do zasady całą wartość faktycznie poniesionych kosztów, do takich wydatków można zaliczyć:
  • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
  • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
  • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
  • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
  • opłacenie tłumacza języka migowego,
  • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
  • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

Wśród warunków uprawniających do skorzystania z odliczenia wyróżnia się:

 • uzyskanie przez podatnika przychodów opodatkowanych skalą podatkową i/lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • poniesienie wydatków przez podatnika kwalifikujących się do wydatków na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, a wydatki nie zostały sfinansowane ze środków: ZFRON, ZFA, PFRON, NFZ, ZFŚS, ani zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 • możliwość udokumentowania poniesionych wydatków ( dane kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego sprzętu oraz kwotę zapłaty).

Nie trzeba dokumentować wydatków związanych z opłaceniem przewodników osób niewidomych, utrzymaniem psa asystującego, używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia.

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:

 • PIT-37,
 • PIT-36,
 • PIT-28,

oraz poprzez załącznik PIT/O.

Więcej informacji na temat rocznego rozliczenia podatku można uzyskać w Krajowej Informacji Skarbowej, dzwoniąc pod nr telefonu:

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych),
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych),
 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Więcej informacji można znaleźć również pod adresem: https://www.podatki.gov.pl