Kolory
Tekst

Abonament RTV

Z opłat abonamentowych zwolnione są:

 • osoby, które:
  • zaliczono do I grupy inwalidów;
  • są całkowicie niezdolne do pracy;
  • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności;
  • posiadają trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • osoby, które ukończyły 75 lat;
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
 • osoby niewidome z ostrością wzroku nieprzekraczającą 15%;
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury (kwota nie może przekraczać 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym ogłaszanego przez GUS);
 • osoby, które:
  • mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
  • spełniają kryteria dochodowe określone w świadczeniach rodzinnych;
  • są bezrobotne;
  • posiadają prawo do zasiłku przedemerytalnego;
  • posiadają prawo do świadczenia przedemerytalnego;
 • osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna.

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat i złożono właściwe oświadczenie.

Pliki do pobrania

 1. Oświadczenie

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast