Karta parkingowa

Z dniem 1 lipca 2014 roku weszły w życie znowelizowane przepisy z zakresie wydawania karty parkingowej (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw). Karty wydane przed 1 lipca 2014 roku utraciły ważność z dniem 30 czerwca 2015 roku.

Na podstawie art. 15h Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) posiadane karty parkingowe:

 •  wydane dla osób niepełnosprawnych, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy orzeczeń, których ważność upływa po 08 marca 2020 r.),
 •  wydane dla placówek, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Kartę parkingową osobom uprawnionym do jej uzyskania wydaje Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku.

Kto jest uprawniony do posiadania karty parkingowej?

 • osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego (04-O, 10-N, 05-R) stopnia niepełnosprawności, która posiada znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia i posiada znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Ze wskazaniem w orzeczeniu: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.).

Karta parkingowa jest wydawana wyłącznie na czas określony:

 • osobom fizycznym – nie dłużej niż na okres 5 lat
 • placówkom – maksymalnie okres 3 lat

Co należy zrobić żeby dostać kartę parkingową?
Należy złożyć:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • jedną aktualną fotografię o wym. 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą wizerunek wnioskodawcy bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności stanowiącego podstawę do wydania karty parkingowej.

Dane do przelewu:
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
Bank Pekao S.A. nr 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824,
kwota: 21,00 zł,
tytuł przelewu: (imię i nazwisko) – opłata za wydanie karty parkingowej ON

Wniosek składa osobiście osoba niepełnosprawna, z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Gdy wnioskodawcą jest placówka, wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania, dodatkowo dołącza do wniosku:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (od 1 stycznia 2017 r.).

Wnioskodawca, podczas składania wniosku, musi oświadczyć o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Przy składaniu wniosku przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Co daje karta parkingowa?
Osoba niepełnosprawna, która legitymuje się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Dotyczy to również kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową oraz kierującego pojazdem należącym do placówki, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa traci ważność:

 • po upływie terminu ważności karty;
 • w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
 • w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
 • w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;
 • w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Opłata za wydanie karty parkingowej stanowi dochód budżetu państwa.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

Dane kontaktowe

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Waryńskiego 32A
15-461 Białystok

85 869 66 81
85 879 73 70
mzoon@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek – piątek 7.30-15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast