Wybory do Sejmu i Senatu 2019 bez barier

504

Już 13 października 2019 roku odbędą się wybory, w których będziemy wybierać posłów i senatorów. Osobom niepełnosprawnym przysługuje szereg uprawnień, o których warto przypomnieć.

Głosowanie korespondencyjne

Mogą z niego skorzystać osoby:

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i (lub) samodzielnej egzystencji,
  • zaliczone do I lub II grupy inwalidów,
  • osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania należy zgłosić do 30 września 2019 roku komisarzowi wyborczemu (kontakty dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej). Wyborca może zażądać w zgłoszeniu dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę w brajlu. Pakiet wyborczy jest dostarczany 7 dni przed wyborami.

Po oddaniu głosu na kartach do głosowania należy je włożyć do koperty na kartę do głosowania, kopertę zakleić i włożyć do koperty zwrotnej wraz z podpisanym oświadczeniem. Kopertę zwrotną należy przesłać do obwodowej komisji wyborczej. Kopertę zwrotną można też przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.

Głosowanie przez pełnomocnika

Z takiego rodzaju mogą skorzystać osoby:

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i (lub) samodzielnej egzystencji,
  • zaliczone do I lub II grupy inwalidów,
  • osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
  • osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Przez pełnomocnika głosować nie mogą osoby przebywające w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Zamiar głosowania przez pełnomocnika należy zgłosić do 4 października 2019 roku.

Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika powinien zawierać dane osoby, któej ma być udzielone pełnomocnictwo. Wniosek można wysłać pocztą. Dowolna osoba może go też złożyć w imieniu wyborcy w urzędzie gminy.

Głosowanie w innym okręgu

Jeśli budynek, w którym odbywa się głosowanie w okręgu wyborczym, nie jest dostosowany architektonicznie, wówczas osoba z niepełnosprawnością może oddać głos w innym lokalu wyborczym na terenie swojej gminy.

Taki zamiar należy zgłosić do 8 października 2019 roku. O formularz należy pytać na miejscu w swoim urzędzie gminy.

W razie pobytu w szpitalu lub innym miejscu odosobnienia, w którym przebywa co najmniej 15 osób uprawnionych do głosowania tworzy się odrębne obwody głosowania.

Dojazd do lokali wyborczych

Gdy wyborca z niepełnosprawnością ma problem z dotarciem do lokalu wyborczego, powinien zgłosić to do urzędu gminy (miasta). W wielu miastach i gminach organy jednostek samorządu terytorialnego zapewniają osobom  z niepełnosprawnością i w podeszłym wieku pomoc w dojeździe do lokali wyborczych. Jeśli gmina nie zagwarantuje transportu, należy sprawdzić, czy nie pomagają lokalne organizacje.

Pomoc w dniu głosowania

Podczas głosowania w lokalu wyborczym osoba z niepełnosprawnością może korzystać z pomocy dowolnej osoby – także niepełnoletniej, która może jej towarzyszyć w kabinie i pomóc oddać głos. „Asystentem” nie może być członek komisji wyborczej lub mąż zaufania. Komisja wyborcza jest zobowiązana, na prośbę wyborcy z niepełnosprawnością, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych, czyli przeczytania informacji o komitetach wyborczych i zarejestrowanych kandydatach.

Nakładki w alfabecie Braille’a

Gdy wyborca z niepełnosprawnością narządu wzroku zgłosi się do komisji o wydanie mu wraz z kartą do głosowania nakładki w brajlu, komisja niezwłocznie informuje urząd gminy o konieczności pilnego doręczenia tej nakładki do tego obwodu głosowania.

W czasie oczekiwania jeden z członków komisji powinien poinformować wyborcę o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, odczytać mu, jeżeli wyrazi taką potrzebę, treść obwieszczeń wyborczych, w tym o listach kandydatów do parlamentu. Komisja nie może pomóc w oddawaniu głosu.

Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić nakładkę