Wyprawka szkolna 2019/2020 dla uczniów z niepełnosprawnościami

575

4 lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

„Wyprawka szkolna” ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów. Wsparci zostaną uczniowie z niepełnosprawnością, którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, zawodowych i artystycznych) oraz do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych. Pomoc obejmuje dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodzie oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego.

Wsparcie zostanie udzielone uczniom:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dofinansowanie zostanie przyznane po złożeniu wniosków do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, opiekun prawny lub sam pełnoletni uczeń. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania dostępna pod tym adresem: www.gov.pl/web/edukacja/wyprawka-szkolna-2019