Wyższe świadczenia dla opiekunów i zasiłek pielęgnacyjny od listopada 2018 r.

511
zasiłek pielęgnacyjny opiekun

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się, który stanowi podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku da opiekuna.

Od 1. listopada 2018 roku świadczenia rodzinne, które podlegają ustawowej weryfikacji, będą wynosić:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł),
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł).

Rząd zadecydował też, aby zwiększyć zasiłek dla opiekuna, w wyniku tej decyzji od 1 listopada 2018 roku zasiłek ten będzie wynosić 620 zł (wzrost o 100 zł).

Przyjęte rozporządzenie ustanawia również kolejne podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego (II etap podwyższenia). Od 1 listopada 2019 roku ma ono wzrosnąć do 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł).

Jednocześnie Rada Ministrów zadecydowała, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 roku wynosiły:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5. roku życia – 90 zł,
  • powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie – 1000 zł.

Kryterium  dochodowe upoważniające do zasiłku rodzinnego pozostanie bez zmian i od 1 listopada 2018 roku wynosić będzie:

 • kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka od 1 listopada 2018 r. ma wynosić 1922 zł.