Strona główna Zadania miasta Pomoc lekowa 2022-2024

Pomoc lekowa 2022-2024

Dnia 20 grudnia 2021 r. Rada Miasta Białystok przyjęła uchwałę w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku na lata 2022 – 2024.

Kto może skorzystać?

 • Mieszkańcy Białegostoku: osoby niezdolne do pracy z tytułu wieku (tj. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), osoby przewlekle chore w wieku produkcyjnym, osoby niepełnosprawne (dzieci, osoby dorosłe)

Kiedy?

 • raz w miesiącu.

Co należy zrobić?

 • złożyć wniosek w Zespole Pracowników Socjalnych przypisanym do miejsca zamieszkania
 • dowód potwierdzający wystawienie recepty na nazwisko osoby uprawnionej
 • dokumenty potwierdzające zakup leków na podstawie recepty, wystawione przez aptekę (np. faktura lub rachunek imienny zawierające dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty)
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu
 • w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym: zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania)
 • w przypadku osób niepełnosprawnych: ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku będzie uwzględnione przy następnych wnioskach, aż do upływu okresu jego ważności)
 • w przypadku osób niepełnosprawnych: ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku będzie uwzględnione przy następnych wnioskach, aż do upływu okresu jego ważności)

Ważne informacje

 • W dokumentach potwierdzających zakup leków powinny być wyszczególnione wszystkie leki z recepty lub ich część, ale nie powinny one zawierać innych leków, niż leki z recepty
 • Dokumenty potwierdzające zakup leków muszą być wystawione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • Dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
 • Wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia
 • W przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego dokumenty potwierdzające zakup leków powinny zawierać adnotację apteki potwierdzającą ten fakt

Kryteria

 • miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły łącznie co najmniej 30 zł na każda uprawnioną osobę
 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 1552zł
 • maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 1050zł

Dofinansowanie nie przysługuje, gdy:

 • Osoba składająca wniosek lub członek rodziny ze wspólnego gospodarstwa domowego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku otrzymał zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki
 • Osoba składająca wniosek lub członek rodziny ze wspólnego gospodarstwa domowego otrzyma pomoc w formie posiłków lub usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie
 • Mieszkańcom DPS, osobom w szpitalach oraz innych instytucjach, które zapewniają całodobową opiekę oraz leczenie, a także tymczasowo aresztowanym, odbywającym karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego).

Dane kontaktowe

Zespoły Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

nr 1  – ul. Mieszka I 8C (tel. 85 748 20 28
nr 2 – ul. Siewna 2 (tel. 85 653 85 22)
nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 (tel. 85 879 78 43)
nr 4 – ul. Radzymińska 16 (tel. 85 879 78 58)
nr 5 – ul. Hallera 8 (tel. 85 879 78 77)
nr 6 – ul. Bema 2 (tel. 85 879 78 84)
nr 7 – ul. Storczykowa 5 (tel. 85 879 79 02)
nr 8 – ul. Swobodna 24 (tel. 85 879 79 21)
nr 9 – ul. Witosa 38 (tel. 85 879 78 05)

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast