Strona główna Zdrowie Lecznictwo uzdrowiskowe

Lecznictwo uzdrowiskowe

Lecznictwo uzdrowiskowe to zorganizowana działalność, która polega na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Jest prowadzona w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego lub poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdujących się w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak: właściwości naturalnych surowców leczniczych, właściwości lecznicze klimatu oraz mikroklimatu, a także towarzyszące zabiegi z zakresu fizjoterapii.

Rehabilitacja uzdrowiskowa to zorganizowana działalność prowadzona w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, które mają na celu przywrócenie pacjentowi zdrowia lub możliwej do osiągnięcia dla danego stanu samodzielności ruchowej i społecznej, przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych.

Aby odbyć leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową potrzebne jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie musi zostać wystawione na odpowiednim formularzu. Przy wystawianiu skierowania brane są pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz zalecaną (w przypadku osób dorosłych) częstotliwość korzystania – nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może określić miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Skierowanie kierowane jest do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie jest ono rejestrowane i przekazywane lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Dokonywana jest wtedy akceptacja (lub nie) skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej wystawione przez lekarza prowadzącego nie jest wiążące dla oddziału wojewódzkiego NFZ.

Jeżeli lekarz specjalista zaakceptował celowość skierowania oraz jeśli w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są wolne miejsca wtedy oddział wojewódzki NFZ dokonuje potwierdzenia skierowania, gdzie określone są:

 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz ich tryb;
 • odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
 • data rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej (w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym – czas jego trwania);
 • okres leczenia (w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych albo rehabilitacji uzdrowiskowej).

Potwierdzone skierowanie powinno być dostarczone osobie skierowanej na leczenie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia (w niektórych przypadkach okres ten może być skrócony o 3 dni – po uzgodnieniu). Dodatkowo osoba informowane jest wtedy o odpłatności za pobyt w sanatorium (oraz o całkowitych kosztach za pobyt opiekuna – jeśli dotyczy).

Gdy osoba jest skierowana na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym (i skierowanie jest potwierdzone) uzgadnia się termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.

Gdy leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego – skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań oraz kartą informacyjną z leczenia szpitalnego podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jej wystawienia.

Jeśli skierowanie na leczenie nie zostało potwierdzone z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, wówczas osoby takie są zapisywane na liście dokumentacji prowadzonej przez ten oddział i powinny być poinformowane o swoim miejscu na liście. Skierowanie osoby znajduje się na pierwszym miejscu na liście, jest potwierdzane przez oddział NFZ gdy zwolni się miejsce w odpowiednim zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.

Aktualne miejsce na liście oczekujących na leczenie uzdrowiskowe można sprawdzić pod adresem: https://skierowania.nfz.gov.pl (wystarczy podać numer skierowania).

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi:

 • dla leczenia szpitalnego dzieci w wieku od 3 do 18 lat – 27 dni;
 • dla leczenia szpitalnego dorosłych oraz leczenia sanatoryjnego – 21 dni;
 • dla rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu lub sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni;
 • dla leczenia ambulatoryjnego – od 6 do 18 dni.

Czas trwania leczenia może być przedłużony jednokrotnie za zgodą wojewódzkiego NFZ, który potwierdził skierowanie na leczenie. Zgoda jest udzielana na wniosek lekarza zakładu uzdrowiskowego nie później niż 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ.

Osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego, opłatę uzdrowiskową w kwocie nie większej niż 4,80 zł dziennie oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

Odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania waha się od 10,60 zł do 40,90 zł dziennie, jest zróżnicowana ze względu:

 • sezonu – od 1 października do 30 kwietnia lub od 1 maja do 30 września;
 • warunków zakwaterowania.

Za pobyt w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym odpłatności nie ponoszą:

 • dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat;
 • dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku;
 • dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Informacje na temat leczenia uzdrowiskowego (w tym: zasady korzystania z uzdrowisk, odpłatność, lita uzdrowisk oraz przeglądarka skierowań) znajdują się pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/leczenie-uzdrowiskowe1/

Mapa uzdrowisk:
https://www.nfz-bialystok.pl/dla-pacjenta/leczenie-uzdrowiskowe/mapa/

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast