Strona główna Zdrowie Zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, np. protezy, kule, wózek inwalidzki.

Środki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym lub wręcz to umożliwiają, np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki.

Podstawą do zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne lub środki pomocnicze  jest prawidłowo wystawione zlecenie przez upoważnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lub, gdy jest to kontynuacja zaopatrzenia, przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego.

Do wystawienia zlecenia na wyroby ortopedyczne uprawnionym lekarzem jest zwykle: ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, niekiedy neurolog lub reumatolog.

Do wystawienia zlecania na środki pomocnicze są upoważnieni także lekarze innej specjalizacji (okulista, laryngolog, onkolog) lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ewentualnie felczer ubezpieczenia zdrowotnego.

Przed realizacją zlecenia musi być ono potwierdzone w Oddziale Wojewódzkim Funduszu lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym celu osoba dla której wystawiono zlecenie powinna dostarczyć zlecenie (drogą pocztową, osobiście lub przez osobę upoważnioną) do jednego z punktów potwierdzania zleceń.

Osobom, którym przysługuje comiesięczne zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne (tj. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbierania moczu) wydawane jest karta zaopatrzenia comiesięcznego na dany rodzaj środka pomocniczego na okres 12 miesięcy. Z kartą nie jest wymagane comiesięczne potwierdzenie zlecenia przed jego realizacją. Potwierdzone musi być jedynie pierwsze zlecenie na dany comiesięczny środek pomocniczy.  Lekarz jest zobowiązany do odnotowania w karcie faktu wystawienia zlecenia.

Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Zlecenie na wyroby medyczne może być wydane po upływie okresu ich użytkowania (okres ten jest określony w rozporządzeniu). Zlecenie jest ważne bezterminowo. Okresy użytkowania wyrobów medycznych nie dotyczą (od 1 lipca 2018 r.) osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie przysługują bezpłatnie (do wysokości limitu) lub za częściową odpłatnością.

Pełen wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie znajduje się w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia znajdujących się na końcu strony. 

Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne?

  1. Należy się udać do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia;
  2. Następnie należy potwierdzić zlecenie;
  3. Na koniec należy odebrać wyrób medyczny.

Gdy osoba posiada potwierdzone zlecenie do refundacji powinna zgłosić się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór placówki należy do pacjenta. Jeśli cena wybranego wyrobu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

Okres użytkowania wózków inwalidzkich może ulec skróceniu. Dzieje się tak w przypadku zmiany w stanie fizycznym użytkownika, co powoduje konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane.

Refundowana naprawa odbywa się na podstawie zlecenie wystawionego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego Oddziału Funduszu NFZ. Refundowane naprawy są możliwe (po upływie gwarancji), tylko w podanym w Rozporządzeniu okresie użytkowania, maksymalnie do kwoty ustalonego limitu ceny, niezależnie od liczby napraw. Limit na naprawę wyrobu medycznego wynosi 30% limitu ceny danego wyrobu.

W przypadku dokonania naprawy i wykorzystaniu części lub całości tego limitu, okres użytkowania wyrobu medycznego wydłuża się proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy (dotyczy wyrobów otrzymanych na zlecenie po 1 stycznia 2014).

Refundowana naprawa wyrobów otrzymanych przed 1 stycznia 2014 r. nie wydłuża określonego we wcześniejszym rozporządzeniu okresu użytkowania tego przedmiotu.

Punkty potwierdzenia zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wniosków na wykonanie naprawy przedmiotów ortopedycznych i wydawania kart comiesięcznych zaopatrzenia znajduje się na ulicy Pałacowej 3 w Białymstoku.

Dane kontaktowe

Podlaski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok

Tel. 85 745 95 00
Fax. 85 745 95 39
sekretariat@nfz-bialystok.pl
www.nfz-bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek – piątek 8.00-16.00

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast