Kolory
Tekst
Strona główna Edukacja Formy wsparcia na białostockich uczelniach

Formy wsparcia na białostockich uczelniach

Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej osób niepełnosprawnych. Od 2011 roku szkoły wyższe są zobowiązane do stwarzania niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Uczelnie publiczne otrzymują z budżetu państwa dotację, którą mogą przeznaczyć na finansowanie kosztów realizacji inwestycji służących kształceniu niepełnosprawnych studentów i doktorantów, na specjalistyczne szkolenia, wyposażenie wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych, zakup specjalistycznych urządzeń, materiałów dydaktycznych i naukowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych czy transport między obiektami dydaktycznymi uczelni.

Na co uczelnia może przeznaczyć dotację?

 • na finansowanie wsparcia dla niepełnosprawnych studentów/doktorantów w formie:
  • asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • tłumacza języka migowego dla osób głuchych i niedosłyszących,
 • kursy języka migowego dla pracowników uczelni,
 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom i doktorantom niepełnosprawnym,
 • szkolenia podnoszące świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych w uczelni,
 • zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu,
 • organizację zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci i doktoranci,
 • dodatkowych zajęć dydaktycznych z języka obcego prowadzonych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studentów/doktorantów,
 • dodatkowych, uzupełniających (wyrównawczych) zajęć dydaktycznych,
 • kosztów wynagrodzenia pracowników ds. obsługi niepełnosprawnych studentów/doktorantów,
 • usuwania barier architektonicznych,
 • innych kosztów oraz działań mających na celu stwarzanie niepełnosprawnym studentom/ doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Decyzje o tym, jakie zadania będą finansowane z dotacji, podejmują uczelnie.

Czego nie można finansować z dotacji?

 • opłat związanych z kształceniem na studiach niestacjonarnych, które ponoszą niepełnosprawni studenci i doktoranci,
 • stypendiów lub innych świadczeń dla osób niepełnosprawnych,
 • kosztów zakwaterowania,
 • rehabilitacji studentów i doktorantów niepełnosprawnych. Dotyczy to w szczególności wydatków na zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wynagrodzenia za pracę fizjoterapeuty.

Wszelkie działania podejmowane na Uczelniach na rzecz studentów niepełnosprawnych koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wsparcie udzielane niepełnosprawnym studentom/doktorantom ze środków pochodzących z dotacji może być przyznane na wniosek studenta lub doktoranta, które należy skierować do właściwego prorektora za pośrednictwem Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Do wniosku należy dołączyć aktualną kopię orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności oraz inne dokumenty niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku (np. zaświadczenie od lekarza specjalisty).

Asystent niepełnosprawnego studenta/doktoranta

O przyznanie pomocy/wsparcia asystenta może ubiegać się student/doktorant z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, uzasadniającym taką formę wsparcia.

Asystentem może być:

 • student/doktorant Uczelni lub inna osoba wskazana przez niepełnosprawnego -3- studenta/doktoranta
 • osoba zaproponowana przez Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych

Zadaniem asystenta niepełnosprawnego studenta/doktoranta jest pomoc studentowi/doktorantowi w czynnościach związanych z procesem kształcenia i funkcjonowaniem na Uczelni, a w szczególności:

 • pomoc w przemieszczaniu się na terenie budynków, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz w przemieszczaniu się między budynkami Uczelni,
 • sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych i praktyk,
 • pomoc w załatwianiu formalności związanych z procesem kształcenia w dziekanacie i innych jednostkach organizacyjnych Uczelni,
 • pomoc w wykonywaniu czynności związanych z korzystaniem z zasobów bibliotecznych Uczelni.

Wynagrodzenie asystenta niepełnosprawnego studenta/doktoranta jest rozliczane na podstawie sprawozdania z wykonanych czynności według stawki godzinowej określonej w umowie zlecenia zawartej z asystentem.

Tłumacz języka migowego niepełnosprawnego studenta/doktoranta

Każdy student/doktorant niesłyszący/niedosłyszący może skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni.

O przydzielenie tłumacza języka migowego może ubiegać się student/doktorant ze znaczną dysfunkcją słuchu potwierdzoną orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Zakres usług tłumacza języka migowego obejmuje:

 • tłumaczenie na wniosek studenta treści przekazywanych podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz innego typu zajęć przewidzianych programem studiów na język migowy;
 • tłumaczenia treści przekazywanych podczas konsultacji, egzaminów i zaliczeń;
 • pracę indywidualną z niepełnosprawnym studentem, która polega na: wykonywaniu tłumaczeń podczas wizyt w dziekanacie, bibliotece itp.

Wynagrodzenie tłumacza języka migowego jest rozliczane na podstawie sprawozdania z wykonanych czynności, według stawki godzinowej określonej w umowie zlecenia zawartej z tłumaczem.

Pomoc niepełnosprawnym studentom/doktorantom z dysfunkcją słuchu

Na aulach montowane są wzmacniacze ze stacjonarnymi pętlami indukcyjnymi (induktofonicznymi), wspomagającymi osoby niedosłyszące  lepsze zrozumienie prowadzonych wykładów.  Jeśli osoba nie posiada aparatu słuchowego, który umożliwia odbiór sygnały z pętli indukcyjnej, uczelnia powinna umożliwić wypożyczenie specjalnych słuchawek z odbiornikami sygnału. Niektóre Uczelnie dysponują również różnego rodzaju zestawami wspomagającymi słyszenie.

Niektóre z uczelni prowadzą również uczelnianą wypożyczalnię sprzętu, w której niepełnosprawni studenci mogą nieodpłatnie wypożyczyć specjalistyczny sprzęt ułatwiający studiowanie.

Formy wsparcia niepełnosprawnych studentów/doktorantów na białostockich uczelniach:

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast