Od zależności ku samodzielności – edycja 2021

142

Samorządy, organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin mogą składać wnioski w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności – edycja 2021”.

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i społecznej, a także wsparcie dla ich bliskich.

Cztery moduły

Organizacje i instytucje mogą uzyskać dofinansowanie do projektów w ramach czterech modułów programu:

  1. Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Moduł ma na celu umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.
  2. Samopomoc. W ramach tego modułu szczególnie promowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób.
  3. Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia. Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.
  4. Integracja i innowacyjność. Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

Budżet programu

Budżet programu na 2021 r. to 3 mln zł. Ministerstwo szacuje, że w przyszłym roku z dofinansowania może skorzystać ok. 45 projektów. W 2020 r. było ich 46.

Oferty konkursowe można składać do 22 stycznia 2021 r.

Więcej informacji o programie.