Opiekunowie dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie finansowe

2185
Opiekunowie dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed 16. rokiem życia mogą wnioskować o wsparcie finansowe, aż do 4 września 2020, jeżeli placówki do których uczęszczały ich dzieci finansowane były środków PFRON w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i z powodu pandemii nie działały przez kolejnych 5 dni roboczych.