Kolory
Tekst

Orzekanie o niepełnosprawności

Dziecko zalicza się do osób niepełnosprawnych, jeśli jego sprawność fizyczna bądź psychiczna została naruszona, a okres jej trwania przewyższa 12 miesięcy. Z powodu upośledzenia zdrowia przez wystąpienie wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu wymagana jest całkowita opieka lub pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

O wydanie orzeczenia może wnioskować rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Co zrobić, żeby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?
Należy złożyć:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku;
  • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się dziecko (lekarz rodzinny lub specjalista) – ważne 30 dni od daty wystawienia;
  • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG itp., historię choroby z miejsc leczenia). Dokumentację tę przedkłada się wyłącznie w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub kopie z oryginałami do wglądu celem potwierdzenia takiej zgodności;
  • kopie posiadanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ np. ZUS, KIZ);
  • dokument potwierdzający fakt stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli zamieszkania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania: zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub oświadczenie o miejscu stałego pobytu (dotyczy cudzoziemców);
  • oświadczenie o miejscu pobytu stałego – w przypadku dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
  • przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas nieokreślony, jednak okres nie może być dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia nie zawiera określenia stopnia ani symbolu niepełnosprawności.

Dane kontaktowe

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Waryńskiego 32A
15-461 Białystok

sekretariat: 85 879 7369
odbiór orzeczeń: 85 879 7365
odwołania: 85 879 7361
zawiadomienia, terminy komisji:
85 869 6383
85 879 7364

mzoon@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek – piątek 7.30-15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast