Strona główna Orzecznictwo Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Osoby, które ukończyły 16 rok życia otrzymują orzeczenie o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

 • znaczny – zaliczają się do niego osoby z naruszoną sprawnością organizmu  niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Ustawa definiuje niezdolność do samodzielnej egzystencji jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.
 • umiarkowany – zaliczają się do niego osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 • lekki – zaliczają się do niego osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć w swoim imieniu pełnoletnia osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny.

Co zrobić, żeby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?
Należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku;
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się zainteresowana osoba (lekarz rodzinny lub specjalista) – ważne 30 dni od daty wystawienia;
 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG itp., historię choroby z miejsc leczenia). Dokumentację tę przedkłada się wyłącznie w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub kopie z oryginałami do wglądu celem potwierdzenia takiej zgodności;
 • kopie posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności (jeśli są);
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ np. ZUS, KIZ);
 • dokument potwierdzający fakt stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli zamieszkania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania: zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub oświadczenie o miejscu stałego pobytu (dotyczy cudzoziemców);
 • oświadczenie o miejscu pobytu stałego – w przypadku dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
 • przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość.

Dane kontaktowe

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Waryńskiego 32A
15-461 Białystok

sekretariat: 85 879 7369
odbiór orzeczeń: 85 879 7365
odwołania: 85 879 7361
zawiadomienia, terminy komisji:
85 869 6383
85 879 7364

mzoon@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek – piątek 7.30-15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast