Strona główna Orzecznictwo Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

 • ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;
 • ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;
 • ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala na skorzystanie z takich samych przywilejów jak osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W postępowaniu o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych ważnych orzeczeń organów rentowych. Na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej lekarz ustala wskazania, stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych, uzasadniające korzystanie z ulgi i uprawnień.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

W przypadku składania tego wniosku wymagana jest pełna dokumentacja medyczna. Zaświadczenie o stanie zdrowia nie jest wymagane.

W postępowaniu o wydanie tego rodzaju orzeczenia uczestniczy wyłącznie lekarz-członek miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie to jest wydawane w oparciu o inną prawomocną i ostateczną decyzję administracyjną, dlatego od tego rodzaju orzeczenia nie przysługuje odwołanie. Orzeczenie jest ostateczne i niezaskarżalne.

Co złożyć w przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień?

 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Dane kontaktowe

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Waryńskiego 32A
15-461 Białystok

sekretariat: 85 879 7369
odbiór orzeczeń: 85 879 7365
odwołania: 85 879 7361
zawiadomienia, terminy komisji:
85 869 6383
85 879 7364

mzoon@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek – piątek 7.30-15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast