Pomoc lekowa 2022-2024

609
na obrazku widoczna jest prawa ręka farmaceutki, którą układa leki na półce w aptece.

Komu przysługuje?

 • Mieszkańcy Białegostoku,
 • Osoby w wieku emerytalnym,
 • Przewlekle chorzy w wieku produkcyjnym,
 • Osoby z niepełnosprawnością

Kiedy?

 • raz w miesiącu

Co należy złożyć?

 • Wniosek w Zespole Pracowników Socjalnych przypisanym do miejsca zamieszkania, gdzie można go również otrzymać
 • Dowód potwierdzający wystawienie recepty na nazwisko danej osoby
 • Fakturę lub paragon (musi zawierać dane osoby, nazwę oraz cenę leku, a także ogólną kwotę do zapłaty)
 • Dokument potwierdzający wysokość dochodu
 • W przypadku osób przewlekle chorych, zaświadczenie o chorobie
 • W przypadku osób z niepełnosprawnością, ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
 • W przypadku osób w wieku emerytalnym, okazanie dowodu w celu weryfikacji wieku

Ważne informacje

 • W dokumentach muszą być tylko leki z recepty
 • dokumenty potwierdzające zakup leków muszą być wystawione w miesiącu wcześniejszym niż złożony wniosek
 • Dochód jest ustalany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
 • Wniosek bez któregokolwiek wymaganego składnika zostanie odrzucony bez rozpatrzenia
 • W przypadku zamiennika leku apteka musi wystawić adnotację, która to potwierdzi

Kryteria

 • Miesięczne wydatki na leki minimum 30zł na osobę
 • Dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 1552zł
 • Maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 1050zł

Dofinansowanie nie przysługuje, gdy:

 • Osoba składająca wniosek lub członek rodziny ze wspólnego gospodarstwa domowego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku otrzymał zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki
 • Osoba składająca wniosek lub członek rodziny ze wspólnego gospodarstwa domowego otrzyma pomoc w formie posiłków lub usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie
 • Mieszkańcom DPS, osobom w szpitalach oraz innych instytucjach, które zapewniają całodobową opiekę oraz leczenie, a także tymczasowo aresztowanym, odbywającym karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego)

 

Źródło: mopr.białystok.pl