Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES

429
Program pomocy dzieciom Stowarzyszenia SPES

Do 30 marca 2019 rodziny opiekujące się dziećmi do 25. roku życia w ciężkim stanie klinicznym, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, mogą wnioskować o wsparcie do Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności. Każda z zakwalifikowanych rodzin otrzymuje pomoc w formie dostosowanej do własnych potrzeb: finansowej lub rzeczowej.

Dzieci, którym udzielana jest pomoc, to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe.

Fundusz tworzony jest tylko i wyłącznie z odpisów 1% podatku oraz z darowizn.

Podstawową formą wsparcia jest świadczenie pieniężne w postaci comiesięcznego stypendium. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku.

Stowarzyszenie proponuje również inne formy pomocy, np. dofinansowanie zakupu leków i środków opatrunkowych, rehabilitację, zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. W miarę możliwości dofinansowuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych żywicieli rodzin, likwidację barier architektonicznych, remonty mieszkań, zakup sprzętu wspomagającego opiekę i wszelkie działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej.

Wniosek o objęcie wsparciem należy kierować tylko i wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego. Więcej informacji o programie i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Stowarzyszenia SPES.