Asystent Osoby Niepełnosprawnej

W odpowiedzi na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców miasta Białegostoku, ich rodzin i opiekunów powstał  Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Program istnieje od roku 2008 roku z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jest to rodzaj usługi świadczonej przez wykwalifikowanych specjalistów pełniącej funkcję kompensacyjną w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Działania asystenta realizowane są w naturalnym środowisku społecznym i obejmują w szczególności:

 • tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym tj. czynności umożliwiające osobie niepełnosprawnej dostęp do rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego.
 • wyrównywanie szans tej grupy społecznej w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.
 • wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, a w przypadkach gdy jest to możliwe, dążenie do ich usamodzielnienia.
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.

Regulamin Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej:

 • Usługa realizowana jest 7 dni w tygodniu w godz. 08.00-22.00.
 • Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z usługi asystenta zgłaszają się osobiście, telefonicznie lub za ich wiedzą i zgodą, przez rodzinę.
 • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godz. 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 85 745 24 08 bądź osobiście przy ul. Legionowej 28 lok. 704 w Białymstoku.
 • Warunkiem realizacji usługi pełnoletniej osobie niepełnosprawnej jest posiadanie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub grupy inwalidzkiej (I i II), orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 • Odpłatność za usługę wynosi 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi Asystenta (np. bilety do kin, muzeów, teatrów itp.) z wyjątkiem opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej przez Asystenta ponosi osoba korzystająca z usługi.
 • Usługa jest świadczona wyłącznie na terenie miasta Białegostoku.
 • Usługa jest świadczona wyłącznie dla mieszkańców miasta Białegostoku.
 • Osoba niepełnosprawna jest każdorazowo zapoznawana z zakresem czynności Asystenta. Znajomość zakresu potwierdza własnoręcznym podpisem.
 • W ramach Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej nie są prowadzone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Usługi nie są realizowane w święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.
 • W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia ze względu na brak wolnego asystenta, koordynator powiadamia osobę niepełnosprawną i uzgadnia z nią inny termin realizacji zadania.

Aby zamówić usługę Asystenta Osoby Niepełnosprawnej należy spełniać wymogi określone w Regulaminie oraz skontaktować się z biurem Programu.

Realizator

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS
Biuro Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej
ul. Legionowa 28 lok. 704

tel: 85 745 24 08
fundacjaimpuls@poczta.fm
www.asystent.bialystok.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast