Zmiany w 3 rozporządzeniach do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

524
Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji, dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, w dniu 1 października br. weszły w życie trzy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1857).

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu są w większości tożsame z rozwiązaniami zawartymi w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu. W § 1 rozporządzenia określono wzory miesięcznych i rocznych informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przez pracodawców zwolnionych z wpłat na Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji.
W porównaniu z dotychczasowym wzorem informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w bloku C.3 dodano objaśnienie do części dotyczącej wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji oraz doprecyzowano objaśnienie nr 15 i 16 w związku ze zmianą art. 22 ust. 9 ustawy o rehabilitacji. W związku ze zmianą art. 22 ustawy o rehabilitacji (nowy art. 22 ust. 10a) we wzorze informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – informacji ewidencyjnej, o symbolu INF-Z, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, w bloku D Typ pracodawcy o szczególnym statusie dodano nowe pole 44 – Struktura pracodawcy. Ponadto doprecyzowano objaśnienie nr 24, przez dodanie kodu odpowiadającego typowi pracodawcy, tj. B14 – regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, B15 – interwencyjny ośrodek preadopcyjny, B16 – klub dziecięcy, B17 – publiczne przedszkole, B18 – niepubliczne przedszkole, B19 – publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, B20 – niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący.

2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. poz. 1858).

Rozporządzenie powiela regulacje zawarte w poprzedzającym je rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. poz. 928).
W formularzach: INF-U (Informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON) i INF-1-u (Informacji miesięcznej o informacjach o kwocie obniżenia wpłat na PFRON), stanowiących załączniki, odpowiednio 1 i 2, do rozporządzania, zostały uwzględnione zmiany wynikające ze znowelizowanego art. 22 ustawy o rehabilitacji w zakresie: dodania nowej pozycji o strukturze sprzedającego i nabywcy (art. 22 ust. 10a ustawy), wprowadzenia nowego obowiązku informacyjnego dla sprzedającego oraz możliwości rezygnacji nabywcy z otrzymywania informacji o obniżeniu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowo wprowadzono, zarówno dla sprzedającego, jak i nabywcy możliwość umieszczania na formularzu fotokodu (np. kodu QR), oznaczenia lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentu (np. etykiet dźwiękowych lub etykiet pisanych alfabetem Braille`a), w którym zwarte są podstawowe informacje o dokumencie.

3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. poz. 1863).

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu są w większości tożsame z rozwiązaniami zawartymi w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu. W obecnym rozporządzeniu wprowadzono nowe brzmienie załączników nr 1-3, 7 i 10. W porównaniu z dotychczasowym wzorem deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych doprecyzowano odpowiednio objaśnienie nr 15 (w deklaracji o symbolu DEK-I-0 i deklaracji DEK-I-a) oraz objaśnienie nr 20 (w deklaracji DEK-I-b).
Zaktualizowano sposób obliczania wskaźnika zatrudnienia osób pozbawionych wolności
w taki sposób, aby odzwierciedlał on wszystkie możliwe podstawy prawne zatrudnienia tych osób, a nie wyłącznie pracowników i osoby zatrudnione na podstawie skierowania administracyjnego.
We wzorze deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-II-u, zmieniono objaśnienie nr 13 dotyczące części wpłaty, o której mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji w związku ze zmianą zakresu tej części wpłaty, która wynika z ustawy zmieniającej. W związku ze zmianą art. 22 ustawy o rehabilitacji, polegającą na dodaniu nowego ust. 10a, we wzorze deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – deklaracji ewidencyjnej, o symbolu DEK-Z, dodano nowe pole nr 44 Struktura pracodawcy. Doprecyzowano również objaśnienie nr 23, przez dodanie kodu odpowiadającego typowi pracodawcy, tj. B14 – regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, B15 – interwencyjny ośrodek preadopcyjny, B16 – klub dziecięcy, B17 – publiczne przedszkole, B18 – niepubliczne przedszkole, B19 – publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, B20 – niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny

W zakładce WPŁATY NA PFRON w plikach do pobrania znajdują się już zaktualizowane formularze.