Kolory
Tekst
Strona główna Edukacja Wsparcie materialne dla niepełnosprawnych studentów

Wsparcie materialne dla niepełnosprawnych studentów

W mieście Białystok realizowany jest Program „Aktywny Samorząd – moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”, które jest finansowane ze środków PFRON.

Niepełnosprawni studenci i doktoranci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Aby otrzymać takie stypendium, student bądź doktorant musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, podobnie jak pozostałe świadczenia pomocy materialnej, przyznawane jest na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Można je otrzymywać tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Pomoc materialna nie zależy od uczelni i typu studiów. Można się o nią starać zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, w uczelniach publicznych i niepublicznych, uczelniach prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, o ile otrzymują one otrzymują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Niezależnie od stypendium specjalnego osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać, na takich samych zasadach jak inni studenci, pozostałe świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogę.

Więcej informacji oraz zasady przyznawania stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych na różnych uczelniach po kliknięciu w nazwę jednostki:
Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast