Strona główna Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Organem wydającym orzeczenie o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności jest Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku. O orzecznictwie do celów pozarentowych można przeczytać pod tym adresem.

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności pozwala na korzystanie z wielu form pomocy. Poniżej przedstawiono prawa, ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenia 

Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat.

Leczenie stomatologiczne

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do 16. roku życia oraz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu dentystycznych świadczeń gwarantowanych (o ile wynika to ze wskazań medycznych) oraz kompozytowe materiały światłoutwardzalne.

Ulgi i uprawnienia

Osobom z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 • w PKS i PKP
  • generalnie nie przysługują zniżki przy zakupie biletów.
  • wyjątek stanowią:
   • osoby z dysfunkcją narządu wzroku (04-O) posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności – 37% ulgi w przejazdach;
   • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24. roku życia oraz studenci z niepełnosprawnością do ukończenia 26. roku życia – wyłącznie przy przejazdach w celach określonych przepisami, m.in. do szkół, placówek szkolno-wychowawczych, na turnusy rehabilitacyjne itp. – 78% ulgi w przejazdach;
   • emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w roku ze zniżką 37%,
 • w Komunikacji Miejskiej w Białymstoku przysługują:
  • bezpłatne przejazdy dzieciom i młodzieży do 25. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobom z niepełnosprawnością oznaczonej symbolem 01-U (upośledzenie umysłowe) lub 02-P (choroby psychiczne) wraz z opiekunem,
  • stopień umiarkowany – ulga 50%,
 • miejski przewóz osób niepełnosprawnych – ale pomoc ta jest skierowana głównie do osób poruszających się na wózkach lub z dysfunkcją kończyn dolnych,
 • karta parkingowa – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 10-N (choroby neurologiczne) lub  05-R (upośledzenie narządu ruchu), które posiadają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych przysługuje osobom z umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności, które nabyły na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery lub samochody osobowe, bez względu na rodzaj schorzenia powodujące niepełnosprawność,
 • ulga 50% w opłacie paszportowej.

Dofinansowania

Osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

Pracownik

Pracującej osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje:

 • czas pracy: maksymalnie 7 godzin na dobę, maksymalnie 35 godzin tygodniowo,
 • 15 minut przerwy pracy wliczanej do czasu pracy, jeśli pracuje co najmniej 6 godzin,
 • racjonalne usprawnienie, tzn. przeprowadzenie koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby (np. likwidacja bariery architektonicznej).
 • urlopy i zwolnienia:
  • prawo do korzystania ze zwolnień w pracy:
   • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (nie częściej niż raz w roku),
   • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,
  • prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (10 dodatkowych dni po przepracowaniu roku).

Pracodawca

Pracodawca zatrudniający osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o ile spełni warunki, może starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Może starać się również o:

Własna działalność gospodarcza

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otwierając własną działalność gospodarczą może też liczyć na:

Osoba niepełnosprawna poszukująca pracy i zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy może wziąć udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast